Gramatika 1. pololetí

7.1. Téma Střídání hlásek při odvozování slov (uč. str. 36 - 37)

 

1) Diktát

a) Do naší třídy přišly děti z mateřské školky, neboť jsme pro ně připravili zábavný program.

b) Venku roztáli sněhuláci, které postavili/y děti a jejich rodiče během víkendu.

c) Chlebíčky a zákusky byly přichystány pro návštěvu, na kterou jsme netrpělivě čekali.

d) Fotbalisti a fotbalistky dlouho a poctivě trénovali, a proto mohli odjet na turnaj do Velké Británie.

 

2) Střídání hlásek

 

1) střídání samohlásek

a) dloužení : dar - dárek, hvizd - hvízdat

b) krácení:   král - kralovat, dívat se - divadlo

c) střídání  s jinou samohláskou: dvůr - dvorek, kulatý - koule

 

 

 

10.12. Téma: Stavba slova (uč. str. 34)

                    Střídání hlásek (uč. str. 35)

 

1) Pravopisné cvičení

 

a) Lyžaři a lyžařky sjížděli nekolik sjezdovek na Černé hoře.

b) Pes a kočky se na dvoře nesnesli, a proto jsme je museli od sebe oddělit.

c) Kabáty a čepice visely na věšáku v chodbě.

d) Fotohrafie a pohlednice byly uloženy v krabicích, které stály na skříni.

e) Hřeben a žínka mu vypadly na zem, ale on si toho nevšiml.

 

2) Tvarotvorný rozbor slova

- se používá při skloňování a časování slov

- vyčleňujeme pouze kmen a koncovku

 

př. 1.p.  autobus

     2.p. autobusu

     7.p. autobusem

 

    mn. číslo  autobusy

 

 

3.12. Téma: Druhy vět podle postoje mluvčího (učebnice str. 21)

 

1) Diktát

 

1) Eva, Hanka a Michal na nás čekali před školou, ale my jsme nepřišli.

2) Koláče se mamince nepovedly, a tak musela upéct jiné.

3) Německo a Itálie uzavřely dohodu, o které už dlouho jednaly.

4) Žokejové a koně přicházeli na stanoviště, odkud měly začít dostihy.

5) Kachňata a kachna běhaly po břehu řeky a pak tiše pluly po vodě.

_____________________________________________________________________________

 

2) Druhy vět podle postoje mluvčího

1) Věty oznamovací                   (.)         př. Dnes je pěkný den.

2) Věty rozkazovací                   (., !)      př. Dej mi to! Nekřič!

3) Věty přací                             (., !)      př. Kéž by už byly prázdniny!  Ať už jsou Vánoce!

                                                                Nechť se máš dobře.

4) Věty tázací                           (?)

dělíme na:

            a) otázky zjišťovací – odpovídáme na ně ANO, NE          př. Jdeš večer do kina ? (ano nebo ne)

            b) otázky doplňovací – doplníme potřebnou informaci, začínají tázacími zájmeny nebo příslovci

                                               př. Kdo se díval večer na fotbal?   ( Lukáš.)

                                               př. Jak se máš?                           (Dobře.)

 

 

cv. 1,2,3,4/ str. 22

 

 

 

26.11. Téma: Slovní přízvuk     (uč. str. 20)

________________________________________________________

 

1) Diktát (vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, čárka v souvětí)

 

1) Všichni obyvatelé Prahy se bili za svobodu. (J)

2) Zbyněk a jeho přátelé si mysleli, že jsou blízko města Litomyšle. (S)

3) Začalo se blýskat a bylo slyšet dunění hromů. (S)

4) Nemocné děti musely polykat léky. (J)

5) Poličky nad umyvadlem se roubily. (J)

6) Přáli bychom si mít nové kolo, protože nás kamarádi pozvali na společný cyklovýlet. (S)

7) Kamil a Přemysl mi pomohli rozdmýchat oheň a udělat smyčku na provazu. (J)

8) Žáby jsou hmyzožravci. (J)

9) Ropuchy a skokani kuňkali u našeho potoka. (J)

 

Vysvětlivky: (J) = věta jednoduchá

                      (S) = souvětí

__________________________________________________________________

 

Slovní přízvuk  (dělí se na hlavní a vedlejší)                           

 

1) Hlavní přízvuk: - je na 1. slabice slov  (nevím, kopnout, bat)

 

  • je na předložce  ( u školy, na horách, v lese)  

 

  • na 1. slabice dlouhých slov (víceslabičných)

                                               ( na nejbezpečnějším místě)

 

2) Vedlejší přízvuk: je to slabší přízvuk, u víceslabičných (dlouhých) slov bývá

                                  na 3., 5., 7., slabice

                                  (nezpochybnitelný) – na 1. slabice je přízvuk hlavní       

 

 

19.11. Téma: Zvuková stránka jazyka      (uč. str. 16)

                      Hláskosloví

_______________________________________________________________________

 

Hlásky – jsou nejmenší jednotky lidské řeči, skládají se z nich slova

 

Dělí se na: 1) Samohlásky (a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú, ů)

                   2) Souhlásky - tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n)   

                                        - měkké (ž,š, č, ř, c, j, ď, ť, ň)

                                        - obojetné (b,f,l, m, p,s,v,z)

                   3) Dvojhlásky  české (ou) a cizího původu (au, eu)

 

 

Souhlásky: dělíme na znělé a neznělé. Některé tvoří páry (říkáme jim párové souhlásky)

 

znělé                neznělé

b                      p

v                      f

d                      t

ď                     ť

z                      s

ž                      š

g                      k

h                      ch

 

Jen znělé souhlásky jsou: r,l,m,n,ň,j

 

Jen neznělé jsou: c,č,

 

Souhláska ř může být znělá (např. vřes) i neznělá (např. řepa, keř)

 

Diktát slov:

 

knížka, srdce, příjemný let, zub, had, lev, dětský, lidský, většina, dcera, vítězství, tvaroh, bez, mladší, leckdo, rád, léčba, tvrdý led.                                

 

5.11.    Téma: Procvičování pravopisu, psaní čárky v souvětí

1) Oprava diktátu

 

2) Psaní čárky v souvětí

 

Psaní čárky v souvětí

 

Souvětí – je větný celek, který se skládá ze 2 a více vět.

 

Věty v souvětí se oddělují čárkami a spojovacími výrazy.

 

Mezi spojovací výrazy patří:

 

1) SPOJKY – že, aby, kdyby, protože, jestliže, i když, přestože, třebaže, neboť, ač, ačkoli,

                       poněvadž, jelikož, ba, ba i, dokonce, a dokonce, ale, avšak, však, jenže, a proto,

                        a tudíž, a tak, proto, tedy, tudíž, tak, než………

 

2) VZTAŽNÁ ZÁJMENA – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

 

3) PŘÍSLOVCE – kde, kam, kdy, jak, odkud, kudy, proč …….

 

PŘED VŠEMI TĚMITO SPOJOVACÍMI VÝRAZY PÍŠEME V SOUVĚTÍ ČÁRKU!!!

 

Čárku obvykle nepíšeme před samotným  a, i !!!

 

 

 

3/ Příklady na procvičování:

 

1) Líbí se mi kluk, který právě přišel.

2) Kohouti se zlostně začepýřili, protože se u plotu objevil náš pes Ben.

3) V pravěku jedli lidé syrové maso do doby, než poznali oheň.

4) Vítek brzy vstával, a proto zíval.

5) Včely jsou užitečný hmyz, protože opylují stromy a květiny.

6) Viděli jsme ho, jak plave.

7) Mám rád smažený sýr, ale nemám rád tatarskou omáčku.

8) Šel tam, kam ho nohy nesly.

9) Přines mi čokoládu, kterou mám rád.

10) Zaspal, a tak přišel pozdě do školy.

 

29.10.    Téma: Větný rozbor – opakování učiva z 5. ročníku

 

1) Diktát – zaměřený na vyjmenovaná slova

 

Mýtina byla plná vůně bylin.

Ve večerním přísvitu poletovali motýli, mezi nimi i lišaj smrtihlav.

Vzduchem poletovalo chmýří pampelišek.

Srnci vycházeli na pastvinu i liška si vyšla na lov.

Z teplých pelíšků vylezli malí zajíčci.

Jeden z nich se odplížil nebezpečně daleko.

Za chvíli se nad ním snesl temný stín a již ho výr držel v drápech.

Odnesl jej na blízkou borovici a hltavě jej polykal.

Zajíc tak odpykal svou neopatrnost.

 

2) Větný rozbor

 

Pracovní list

 

Nad smrkovým lesem vykouklo ranní slunce.

 

Vrcholky stromů ihned zjasněly, zlatá záře se rozlila na všechny strany.

 

Úkoly:

 

1) Urči číslicí slovní druhy

2) U sloves rozlila a zjasněly urči mluvnické kategorie:

 

sloveso            osoba              číslo                 způsob             čas

 

 

 

3) Od těchto sloves vytvoř infinitivy:

 

4) Z 2. věty (souvětí) vypiš všechna podstatná jména a urči jejich mluvnické kategorie:

 

podstatné jméno          rod       číslo     pád      vzor

 

 

 

 

5) Napiš synonyma ke slovům: zlatá, vykouklo, ihned:

 

6) Napiš antonymum (opozitum) ke slovu zjasněly:

 

7) Naznač stavbu slova zjasněly (předpona, kořen, přípona, koncovka)

 

 

8) Ze všech vět vypiš základní skladební dvojice:

 

15.10.   Téma: Jazykové příručky

 

                    Jazykové příručky

 

I/

1) Slovník spisovné češtiny – slovo ve slovníku se označuje jako heslo

                                             -  hesla jsou ve slovníku řazena abecedně

 

2) Slovník cizích slov

 

3) Pravidla českého pravopisu – mají 2 části:

                                                    1/ pravopisná pravidla (asi celkem 70 stran)

                                                    2/ pravopisný slovník

 

4) Stručná mluvnice česká

 

 

II/ Práce s učebnicí: úkoly

 

1) str. 14/cv. 1,2,3,4,

2) úkoly z pracovního sešitu (díl 1.) str. 5,6

 

 

_______________________________________________________________________________________

8.10.                            Téma: Jazykové prostředky

 

 

 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY se dělí na:

 

1) neutrální – jsou to slova, která vždy používáme ve spisovném vyjadřování

                        (např. škola, ráno, protože)

 

2) knižní – jsou slova zastaralá, používají se při zvláštních příležitostech

                        (např. robě, jest kupovati, též)

 

3) hovorové – jsou to nespisovná slova, která pronikají do spisovné češtiny

                        (např. zubař, koukat, legrační)

 

_____________________________________________________________________________________

 

17.9.2012                       Téma: jazyk a jeho útvary

 

1/ Vyjmenovaná slova – písemné opakování

2/ Nové učivo

 

 

ŘEČ  - je schopnost člověka mluvit.

 

JAZYK – je nejdokonalejší dorozumívací prostředek.

 

NÁRODNÍ JAZYK  - je jazyk 1 národa, v ČR je to český jazyk.

 

                                                 ÚTVARY ČJ

 

1/ SPISOVNÝ JAZYK                                                              2/ NESPISOVNÝ JAZYK

 

- je celonárodní dorozumívací prostředek                                - patří tam: obecná čeština

   všech příslušníků českého národa                                                       nářečí (dialekty)

- je nejdůležitější

- je jednotný

 

 

OBECNÁ ČEŠTINA – je hovorová, běžně mluvená podoba českého jazyka

 

NÁŘEČÍ – jsou nespisovné podoby ČJ v určitých oblastech České rep.

 

Druhy nářečí:    a) české – kolem Prahy (Dej mouku ze mlejna na vozejk)

                        b) hanácké – kolem Olomouce, Brna (Dé móku ze mléna na vozék)

                        c) lašské – kolem Ostravy, Opavy (Daj muku ze mlyna na vozyk)

                        d) moravskoslovenské – kolem Zlína (Daj múku ze mlýna na vozík)

 

 

1.10.  Cvičení k tématu v učebnici str. 8 - 11

 

10.9.2012                                                                                  1.hodina

 

1/ Opakování učiva z 5. ročníku

 

2/ Opakování vyjmenovaných slov

 

b - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav (Zbyněk, Zbyšek, Bylany, Kobylisy, babyka, Bydžov)

l - slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

m - my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

p - pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

s - syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

v - vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy, vý

z - brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně (jazýček)

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________