Gramatika 2. pololetí

20.5. Téma: Přídavná jména přivlastňovací - procvičování uč. str. 76

Jirkovy kabáty      (rod mužský neživotný - proto píšeme y)

Jirkovy šály           (rod ženský - proto píšeme y)

Jirkova auta          (rod střední - proto píšeme a)

 

Jirkovi kamarádi                        (rod mužský životný v 1. pádě - proto píšeme i)

vidím Jirkovy kamarády          (rod mužský životný ve 4. pádě - proto píšeme y)

 

 

________________________________________________________________________________________

13.5. Téma: Přídavná jména

 

procvičovali jsme pravopis tvrdých a měkkých přídavných jmen ve cvičeních v učebnici na stranách 70 - 74

 

POZOR!!!

1/ Přídavná jména odvozená od 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

6.5. Téma: Přídavná jména uč. str. 67 - 70

- vyjadřují vlastnost, nebo blíže určují podstatné jméno (nový dům, včelí úl, Jitčina kamarádka)

- jsou 2. slovním druhem

- určujeme u nich tyto mluvnické kategorie:

    rod        -

    číslo      -  tyto tři mluvnické kategorie určujeme podle podstatného jména, ke kterému     

    pád       -   se přídavné jméno vztahuje

    druh 

    vzor

                                               DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN

 

    TVRDÁ                                                MĚKKÁ                                        PŘIVLASTŇOVACÍ

    MLADÝ                                                JARNÍ                                            MATČIN,   OTCŮV

    MLADÁ                                                JARNÍ                                            MATČINA, OTCOVA

    MLADÉ                                                JARNÍ                                            MATČINO, OTCOVO

    MLADÍ (1.P.)                                        JARNÍ (1.P.)

 O MLADÝCH (6.P.)                              O JARNÍCH (6.P)      

 S MLADÝMI (7.P.)                                S JARNÍMI (7.P.)

______________________________________________________________________________________________________________________

22.4. a 29.4. Téma: Koncovky i,í,y podstatných jmen

- řídíme se vzory podstatných jmen, jejji správnými tvary

 

Př.  Na střeše seděli holubi (páni).

      Viděl jsem ne střeše holuby (pány).

      Platíme drobnými penězi (stroji).

      Ve stepi (kosti) žijí zebry.

      V konvi (písni) byl zbytek vody na zalívání květin.

      Gorily (ženy) jsou chráněnými živočichy.

      Na královské koruně jsou vzácné drahokamy (hrady).

      Sedni si na židli (růži).

      Ptáci se silnými křídly (městy).

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

15.4. Téma: Pravopis velkých písmen

                      Pravopis velkých písmen v názvech: ulic, náměstí, nábřeží, hotelů, restaurací, významných domů

 

PAMATUJ!

ulic, náměstí, nábřeží, hotelů, restaurací, významných domů - je mnoho, proto je píšeme s malým písmenem, ale

                                                                                                                     jejich názvy s velkým písmenem

Př. : ulice Bělohorská nebo Bělohorská ulice

         ulice Nad Královskou oborou (předložkou Nad začíná název ulice, proto napíšeme velké písmeno,

                                                                    po předložce ještě to následující slovo musíme napsat s velkým písmenem -

                                                                    proto Královskou - napíšeme velké K, následující slova už s malým písmenem)

          dům U Dvou slunců

          hotel Na Výsluní

          restaurace U Mlsného kocoura

 

Toto pravidlo platí pouze pro názvy ulic, náměstí, nábřeží, hotelů, restaurací, významných domů !!

Další příklady:

ulice Jana Palacha

náměstí Jiřího z Poděbrad

nábřeží Kapitána Jaroše

náměstí Braří Synků

hotel Modrá hvězda

dům U Zlaté hrušky

hotel Na Věčnosti

náměstí Míru

ulice Malostranská

Staroměstské náměstí

hospoda Na Vikárce

restaurace U Černého korzára

              

 

 

8.4. Téma: Podstatná jména obecná a vlastní

                     Pravopis velkých písmen               uč. str. 58

2.4. Téma: Podstatná jména (hromadná, látková, pomnožná)   uč. str. 56

 

Většina podstatných jmen má tvary jednotného (kočka, pes) a množného (kočky, psi) čísla.

 

Úkol:  Daná podstatná jména roztřiď do dvou sloupečků. V prvním budou jen ta, u kterých nelze vytvořit číslo jednotné a ve druhém jen ta, u kterých nelze vytvořit číslo množné (pomož si ukazovacím zájmenem  - jednot. č. – ten, ta, to

                    - množ. č.   –  ti,  ty, ta

 

 

Pardubice, hmyz, křoví, sáně, kalhoty, mládež, dříví, vojsko, dveře, loďstvo, dobytek, lid, Hradčany, játra, listí, ústa, záda,varhany, housle, žactvo

 

 

1. nelze vytvořit j.č.                                                                                     2. nelze vytvořit mn. č.

 

1) pomnožná podst. jména – mají pouze množné číslo, nelze vytvořit číslo jednotné
                                                              (ty Pardubice, ty narozeniny, ty dveře, ty sáně, ty nůžky, ta záda)

 

 

2) hromadná podst. jména – mají pouze jednotné číslo, ačkoliv významem představují hromadu,

                                                  nelze u nich vytvořit číslo množné

                                               (ta mládež, ten hmyz, ten lid, to vojsko, to dříví, to stromoví)

 

3) látková podst. jména – označují materiály (voda, káva, mouka, písek) bez zřetele k množství, ve smyslu

                                                ( Doneste dvě kávy,. Kup mouku. Přivezli písek.)

 

 

cv.3a,b/57

 

DÚ cv. 4/ str. 57                                           

 

___________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Téma: Podstatná jména (konkrétní, abstraktní)   uč. str. 55

 

- jsou názvy :

 

1) osob, zvířat, věcí, rostlin – (bratr, Pavel, kočka, auto, mobil, tulipán, smrk)

   

     - můžeme si na ně sáhnout, proto jim říkáme KONKRÉTNÍ podstatná jména

 

2) vlastností (závist, skromnost, lenost)

     dějů  (běh, plavání, psaní, čtení)

     vztahů (láska, cit, nenávist)

 

      - nemůžeme si na ně sáhnout, proto jim říkáme ABSTRAKTNÍ podstatná jména

 

 

Některá podstatná jména mohou být konkrétní i abstraktní, záleží na jejich významu ve větě.

 

Př.   Kamarádka mi poslala pohled z hor.  (pohled – je tady konkrétní)

       

        Hodila po mně nenávistný pohled.  (pohled – je tady abstraktní)

 

cv.1/ str. 55 – vypiš 5 konkrétních a 5 abstraktních podst. jmen z textu

 

Úkol: Užij  daná slova ve větách tak, aby byla jednou konkrétní a podruhé abstraktní:

 

1)  hodiny

2) poklad

3) dobrota

4) cvičení

 

DÚ/  str. 56/4a

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

25.3. Téma: Procvičování pravopisu: vyjmenovaná slova, předpony s,z, vz, předložky s, z

___________________________________________________________________________________________________

18.3. Téma: předpony s, z, vz (učebnice str. 42) pravidlo a cvičení

                   předložky s, se, z, ze (učeb. str. 43) pravidlo i cvičení

 

_________________________________________________________________________________________________

11.3. Téma: bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně

 

opakování a procvičování učiva podle cvičení v učebnici str. 41 - 42

_________________________________________________________________________________________________

4.3. Téma: Stupňování přídavných jmen a příslovcí (učebnice str. 40 a 81)

cv. 7/str. 40 - vypracovat do sešitu

cv. 5a)/ 82 - vypracovat do sešitu

 

pravopisný diktát

 

1) Kroměřížští obyvatelé jsou právem hrdi na svoje starobylé město, do kterého jsme zavítali i my.

2) Rádi jsme si odpočinuli ve stinném lese, protože byl slunný den.

3) Jako průvodkyně dennodenněprovázela francouzské turisty, se kterými navštěvovala pražské památky.

4) Příliš kořeněná jídla nejsou zdraví prospěšná, a proto bychom je neměli jíst tak často.

5) Kdybych si psal deník, mohl bych vám o tom výletu říct více.

_______________________________________________________________________________________

25.2.  Téma: Zdvojené souhlásky (učebnice str. 39)

                    Pravopis -nn- a -n- 

 

1) Dvě -nn-   v přídavných jménech zakončených na ný, ní, ná, né

 

a) Př. cenný = cena + ný

         výkonný = výkon + ný

         stinné = stín + ní

         vonná = vůně + ná

 

b) v podstatných jménech

 

 činnost = činný

 povinnost = povinný

 

2) Jedno -n- píšeme:

 

a)  v přídavných jménech odvozených od názvů zvířat

Př.  havraní, jelení, vraní

 

b) v přídavných jménech ve smyslu časný

Př. rané brambory

     raná zelenina

     rané dětství

     rané baroko

 

c) v podstatných jménech vytvořených příponou -ík nebo -ice

 

viník, deník, ceník, vinice, lednice, letnice aj. 

 

POZOR!   dennodenně, každodenně

 

______________________________________________________________________

4.2. Téma: Přídavná jména odvozená od jmen pomocí předpon - ský, -ští

                                                                                                     - cký, -čtí

učebnice str. 37

_________________________________________________________________________

 

Změny souhlásek: k    se mění na     c, č (vlk - vlci, vlčata)

                            ch  se mění na     š     (hroch - hroši, Čech - Češi)

                            h    se mění na     ž     (roh - růžek) 

                            s    se mění na     š      (myslet - myšlení)    

1) Přídavná jména odvozená od jmen zakončených

             na -s mají přípony - ský, -ští

 

Př.    název                                jednotné číslo                                    množné číslo

 

        Brandýs                            brandýský                                           brandýští

        Tunis                                tuniský                                                tuniští     

        Honduras                          honduraský                                          honduraští

        Česko                               český                                                  čeští

        Rus                                   ruský                                                   ruští     

 

______________________________________________________________________________

 

2) Přídavná jména odvozená od jmen zakončených

            na -c, -k mají přípony - cký, -čtí

 

Př.        název                                jednotné číslo                                množné číslo

 

            zámek                               zámecký                                       zámečtí

            Chlumec                            chlumecký                                    chlumečtí

            Dejvice                               dejvický                                        dejvičtí

            Řek                                    řecký                                            řečtí

________________________________________________________________________________

 

3) Ostatní případy (je možná změna souhlásky)

               mají přípony -ský, -ští                                      

 

Př.       název                                jednotné číslo                                    množné číslo

    

            Praha (h-ž)                        pražský                                            pražští

            Krkonoše                          krkonošský                                      krkonošští

            Meziříčí                            meziříčský                                        meziříčští

            Zábřeh (h-z)                       zábřežský                                        zábřežští

            černoch (ch-š)                    černošský                                        černošští

            Francouz                           francouzský                                      francouzští  

 

 

uč. cv. 2/ str. 38