Literatura 1. pololetí

                                                             Téma: Ezop

- byl řecký otrok

- psal bajky, už v 8. stol př. n. l.

 

Bajka - je literární žánr, ve kterém vystupují a jednají obvykle zvířata jako lidé a plyne z ní ponaučení

 

Jiří Voskovec a Jan Werich napsali písňový text o Ezopovi a Jaroslav Ježek složil hudbu (jazz), a tak vznikla

píseň Ezop a brabenec

 

 

                                                              Téma: Bible 

- bible se může označovat jako Písmo svaté nebo Kniha knih

- je to základní kniha křesťanského náboženství

- dělí se na: 1) Starý zákon - 12. - 2. stol. př. n. l. (byl napsán hebrejsky)

                  2) Nový zákon - 1. a 2. stol. n. l. ( byl napsán řecky)

1) Starý zákon

- obsahuje 5 knih Mojžíšových

- jsou zde příběhy o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o potopě, zmatení jazyků, o životě a skutcích

  proroka Mojžíše, který vyvedl židy z egyptského otroctví, přijal desatero přikázání

 

- jsou zde také básně, např. Píseň písní, kterou napsal král Šalamoun

 

2) Nový zákon

- je o životě, skutcích, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista

- obsahuje 4 evangelia apoštolů Marka, Matouše, Lukáše a Jana

  evangelium je písemná zpráva

- vyprávění o předpokládaném konci světa - Zjevení Jana neboli Apokalypsa

                                                           

 

 

 

                                                          Téma:  Starověké Řecko

 

- nejstarší památky jsou: 2 eposy, které jsou připisovány slepému

                                        básníkovi (pěvci) Homérovi

 

 

Homér

 

1. epos – ÍLIAS ( vzniklo z řeckého názvu města Ílion = Trója)

                          

                            -  pojednává o Trójské válce, trvala 10 let

 

- postavy (Achilles, Helena, Paris, Hektor, Priamos ….)

 

 

2. epos – ODYSSEA

                              - líčí strastiplný návrat Odyssea z trojské války

                               do vlasti (ostrov Íthaka)

                               - návrat trval 10 let a zažil mnohá dobrodružství

 

- postavy (Odysseus, Pénelopé, Sirény, Skylla a Charybda, Kirké, Kyklop….)

 

 

Slovní spojení, která pocházejí z těchto eposů, se používají v běžné mluvě a

staly se námětem mnoha obrazů.

 

např. Paridův soud, jablko sváru, danajský dar = trójský kůň, Pénelopé = věrná žena,

         odyssea = cesta plná nástrah a dobrodružství

 

 

Bohové, bohyně a osoby řecké mytologie

 

Zeus – nejvyšší bůh (skloňujeme Dia, Diovi…)

Héra – manželka boha Dia

Poseidon – bůh moří, řek

Pallas Athéna – bohyně války a moudrosti

Afrodité – bohyně krásy a lásky

Múzy – bohyně umění

Artemis – bohyně lovu

Apollón – bůh světla, umění

Hádés –bůh podsvětí

Persefoné – bohyně podsvětí

Chárón – převozník, vezl po řece Styx mrtvé do podsvětí

Kerberos – 3-hlavý pes, strážil vchod do podsvětí

Hélios – bůh slunce

Orfeus – bájný pěvec

Psýché – bohyně duše

Eurydiké – Orfeova žena

 

                                                    Téma: První písemné památky    

 

- vznikly ve 4. tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii

 

- tam se poprvé objevuje písmo – a tak vzniká psaná literatura

 

První záznamy byly o: 1) obdělávání půdy

                                       2) náboženství

 

Později vznikala díla umělecká.

 

 

Nejstarší literární památkou na světě je:  Epos o Gilgamešovi

 

- je to sumerský epos

- Gilgameš byl králem města Uruk

 

Co je to epos?

 

Epos – je rozsáhlá epická báseň, která vypravuje o hrdinech,

            jejich činech, o statečnosti hrdinů ve válkách. 

 

Ve stejné době se začíná rozvíjet literatura v Egyptě, Indii a Číně.

 

 

6.11.                                     Téma:   Literatura ve starověku

 

Počátky slovesného umění

 

1) zaklínadla a zaříkávadla – lidé si neuměli vysvětlit přírodní jevy,

                                              měli strach o život, proto konali různé

                                               obřady, při kterých přivolávali různé síly.         

 

2) mýty – jsou představy o vzniku a uspořádání světa (jak byl stvořen

                člověk, slunce, měsíc …)

 

3) pranostiky – (o počasí) zachycovaly zkušenosti lidí, které získali

                         při obdělávání půdy během roku

  

      např. Únor bílý - pole sílí.

               Svatá Lucie – noci upije.

               Studený máj – ve stodole ráj.

 

4) úsloví a přísloví – zachycují zkušenosti lidí, které se tradují z generace

                                  na generaci.

 

     např. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

              Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.


__________________________________________________________________________________________________


Báje nebo také  mýtus

-  mythos - (z řečtiny) znamená vyprávění, řeč, příběh

-  mythologie- je soubor mýtů, které se vztahují k určité kultuře

-  mýty - jsou příběhy, kterými si lidévysvětlovali vznik světa a zákonitosti v něm jako výsledek působení různých božstev

-  v naší kultuře je známá řecká mytologie a také židovská mytologie, se kterou nás seznamuje bible, a to Starý zákon.

-  mytologické motivy literatura pracuje i dnes - např. ve fantasy literatuře, kde vystupují postavy - elfové, draci, upíři aj.


Epos

- je rozsáhlá lyricko- epická báseň většinou o hrdinech a jejich činech

- příběhy vycházejí z mýtů


Dělení eposů:

hrdinské- vycházejí z bájí (např. Homérovy eposy Ílias a Odyssea)

rytířské - oslavují ideál oddaného a ctnostného rytíře ( rytíři krále Artuše, Tristan aIsolda)

romantické- rozvíjejí milostný příběh (např. Don Chuan)

historickém - setkáváme se zde se skutečnými postavami z historie (např. Píseň oNibelunzích)

duchovní- vystupují zde postavy světců, jsou zde motivy z bible (Božská komedie odDanta)

zvířecí -vyprávějí o zvířatech, která se chovají jako lidé, mají humorné prvky (Román olišákovi)

komické -zesměšňují odvahu a sílu hrdinů (např. Žabomyší válka)

didaktické- přinášejí ponaučení (O přírodě)


 

 

 

18.9.2012                                                                                                      2. hodina

                                                                         Téma: Literární druhy

Literární druhy jsou:

 

1/ EPIKA - (z řeckého slova épos = slovo, vyprávění)

  • v epických textech je základem děj, vystupují zde postavy

 

Epické žánry – patří mezi ně tyto:     - příběh

                                                       - bajka

                                                       - anekdota

                                                       - báje

                                                       - pověst

                                                       - pohádka

                                                       - povídka

                                                       - legenda

                                                       - novela

                                                       - epos

                                                       - román

 

 

 

 

2/ LYRIKA – (z řeckého slova lyra = hudeb. nástroj, doprovázel verše)

                     - lyrické texty vyjadřují nálady, pocity, dojmy

 

                 Lyrické žánry – patří mezi ně tyto:    - píseň

                                                                         - elegie

                                                                         - óda

                                                                         - epitaf

                                                                         - epigram

                                                                         - pásmo                                           

 

 

 

3/ DRAMA – (z řeckého slova dráma = skutek, čin, jednání)

                    - je určeno k předvádění na scéně

                    - je to divadlo, divadelní hra

 

                Dramatické žánry – patří mezi ně tyto: - tragédie

                                                                           - komedie

                                                                           - činohra

 

11.9.2012                                                             1. hodina

 

 

                        Téma: Úvod do literatury, literární druhy a žánry

___________________________________________________________________________

 

Literatura – (z latinského slova littera = písmeno)

                 - je souhrn veškerých písemných textů, které lidé vytvořili

 

 

Literatura se dělí na:

 

1/ VĚCNOU -  patří tam texty se záměrem informovat, poučit, vzdělat, šířit náboženskou víru

 

2/ UMĚLECKOU (KRÁSNOU)- zaměřuje se na lidské city, fantazii, estetické vnímání


Funkce literatury

1) estetická - vyvolává pocity, prožitky pozitivní i negativní

2) poznávací - poskytuje informace o skutečnosti, kterou zachycuje

3) výchovná - čtenáře vychovává, mění jeho postoje názory

4) společenská - ovlivňuje společenské mínění, upozorňuje na problémy ve společnosti

5) zábavná - čteme pro zábavu a odpočinek