Procvičení

Cvičení na určování základních skladebních dvojic (ZSD) a druhů přísudku:

 

1) Moji rodiče by rádi koupili nové auto.

 

2) Půjděš se mnou zítra do kina?

 

3) Naše Eva je výborná klavíristka.

 

4) Sudá čisla jsou dělitelná dvojkou.

 

5) Včera jsme trénovali až do pěti hodin.

 

6) Náhle mi u ucha zabzučela včela.

 

7) Vůně růží mi je velmi příjemná.

 

8) V dávných dobách pokrývaly území dnešního Žižkova husté lesy.

 

9) Náš malý Jirka a vaše Hanička budou ve škole určitě velmi šikovní.

 

10) Jirka netrénoval, proto se nestal dobrým fotbalistou.

 

____________________________________________________________________________

 

 

Procvičuj vyjmenovaná slova po B

 

Když cizí vojsko dob__lo město, ob__vatelé se ustrašeně schovávali ve

 

svých b__dných ob__dlích. B__voj dob__l divočáka kopím. Zb__něk

 

zb__střil pozornost a začal hb__tě odříkávat násob__lku. B__čí

 

zápasy se mi nelíbí, zab__jení b__ků mi připadá zb__tečně kruté.

 

Ab__ šlo zboží dobře na odb__t, musí se umět nab__zet. Zb__lý

 

ryb__zový koláč snědly děti s neob__čejnou chutí, nenechaly se ani

 

pob__zet. B__linářky znaly všechny léčivé b__liny v okolí,

 

nesb__raly kdejaké b__lí. Kamenné uhlí se u nás začalo poprvé

 

dob__vat na Kladensku. Ze zájezdu do B__džova jsme se vrátili nab__ti

 

dojmy. Přib__rám na váze, přeb__tečné kilogramy musí zase ub__t.

 

Neodb__tně se nás vyptával, kdy b__váme doma. Krupob__tí pob__lo

 

téměř všechno ob__lí.

 

Procvičuj vyjmenovaná slova po B,L

 

L__chá čísla nejsou beze zb__tku děl__telná dvěma.

 

Sb__haly se mi sl__ny na obl__bené l__vance s

 

mal__novou zavařeninou. Naděje, že se ve starém

 

ml__ně bude ještě někdy ml__t, se rozpl__nula, ve

 

ml__nici jsou stroje už zcela rozb__té. Dlouho

 

pol__kala slzy, ale nakonec se sotva sl__šitelně

 

rozplakala. Bab__čka se s námi rozloučila

 

vl__dnými slovy, pol__b__la nás všechny na obě

 

l__ce a sl__b__la, že v l__stopadu zase přijede.

 

 

 

Jako b__ložravec spotřebuje král__k vel__ké

 

množství rostl__nné potravy. L__b__vé, ale

 

nepodb__zející se Ježkovy melodie jsou v obl__bě

 

dodnes. Odděl od sebe pečl__vě žloutek a

 

b__lek. Sněhob__lý spl__vavý ubrus jsme pol__li

 

l__monádou. Chtěl se před l__dmi bl__sknout svými

 

vědomostmi. Alespoň kdyb__ mě někdo pol__toval,

 

když jsem si tak ubl__žil. Pl__n se rozvádí

 

potrubím až do b__tů.

_________________________________________________________

Cvičení - vyjmenovaná slova

 

Pod kůlnou leží rozb__tý náb__tek. Všechno se mu v__s__palo. Rád si

dělá m__dlové bubl__ny. Princezna byla ozdobena bl__štivými

drahokamy. V__m__cené lesy v nás vzbuzovaly l__tost. Na vrcholek nás

v__vezl sedačkový v__tah. Naši závodníci z__skali četná v__tězství.

To neb__la obv__klá cesta. Na hřebenech vál s__lný v__chr.

Neobv__kle brz__ si zv__kli. Odpoledne pokračuje l__žařský v__cvik.

Náhle se ulom__lo v__škové korm__dlo.

 

Shoda podmětu s přísudkem, i/y v příčestí minulém

Chlapci hrál__ na hřišti kopanou a hlas__tě na sebe pokřikoval__.

 

Holčičky šil__ šatičky na panenky a přitom s__ pov__dal__. Před

 

křižovatkou se auta řadil__ do jízdních pruhů a čekal__ na zelenou.

 

Hodiny odb__l__ poledne a pak na hodinu zmlkl__. Děti dováděl__ na

 

zahradě a stříkal__ po sobě vodou. Čáp__ si stavěl__ hnízdo na

 

kom__nu a klapal__ zobáky. Tisíce l__dí sledoval__ v__stoupení

 

obl__bené skup__ny a nadšeně tleskal__. Včel__ létal__ v sadu a

 

op__loval__ květy jabloní. V horkém létě potoky v__s__chal__ a

 

měnil__ se v pouhé stru__ky. Nad hladinou rybníka se vznášel__ hejna

 

komárů a obtěžoval__ rekreanty. V neděl__ nás navštív__l__ naši

 

příbuzní a zůstal__ u nás celý den. Skup__nky mužů stál__ před

 

stadionem a debatoval__ o v__sledku zápasu.