Testy

Sdělení pro 6.B

V pondělí 17.6. - píšeme hodnotící test (již druhá změna termínu kvůli nepřítomnosti žáků - fotbal. turnaje)

Co v něm bude:

1) slovní druhy

2) mluvnické kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves

3) souvětí - poznat počet vět, doplnit čárky a zapsat graf souvětí (př. V1, protože V2, který V3.)

4) základní a rozvíjející větné členy (podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu, přívlastek shodný a neshodný)

5) podstatná jména hromadná, látková, pomnožná, konkrétní, abstraktní

6) přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací (viz stránka probrané učivo - gramatika 2. pololetí)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

6.A v pondělí 29.4. si napíšeme diktát - pravopis a zopakuj si pravidla psaní velkých písmen uč. str. 58 a v sešitě

      v úterý 30.4. - testík z literatury - eposy, legendy, Karel IV.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

6.A - ve čtvrtek 25.4. si napíšeme testík z HV - intervaly, stupnice, akordy

________________________________________________________________________________________________________________

6.A - HT píšeme ve středu 10.4.

6.B  - HT píšeme v pátek 12.4.

Okruhy učiva:

pravopis. diktát a cvičení - shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, předpony s, z, vz, předložky s, z, bě, bje, pě, vě, vje, mně, mě,

                              nn, n , přípony ský,ští, cký, čtí

určování slovních druhů

určování mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves (rod, číslo, pád a vzor  u podst. jmen a u sloves osoba, číslo, způsob a čas)

věta jednoduchá a souvětí

základní skladební dvojice

druhy přísudku (slovesný a jmenný se sponou)

rozvíjející větné členy (příslovečné určení místa, času, způsobu, předmě a jeho pád)

stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka)

podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnoužná, hromadná, látková

 

_______________________________________________________________________________________

25.3. diktát

26.3. literární doplňovačka

27.3. větné členy - test

 

 

4.3. diktát

HT bude psát 6.A,B v pondělí 21.1.  na probrané učivo z gramatiky a syntaxi

Kromě hodnotícího testu budeme psát opakování probraného učiva z literatury, veškeré učivo, které máte v sešitech a které je publikováno na stránkách

 

 

V pondělí 10.12. píšeme diktát na shodu přísudku s podmětem a čárku v souvětí, diktát z minulého týdne na souvětí, které jsme společně procvičovali a

máte je ve školním sešitě, dopadl katastrofálně!!!!! Poproste rodiče, ať vám cvičení  nadiktují! Zopakuj si, kdy píšeme čárku v souvětí!!!!

 

 

v pondělí 3.12. píšeme diktát zaměřený na čárku v souvětí a shodu přísudku s podmětem, podívej se na učivo, které jsme

procvičovali  v syntaxi!!!

__________________________________________________________________________________________

Také se připravuj na literární test, který píše 6.A 20.11. a 6.B 28.11. 

 

___________________________________________________________________________________________

14.11.  čtvrtek - píšeme hodnotící test (6.A)

15.11. pondělí - píše hodnotící test (6.B)

Co bude v hodnotícím testu?

- pravopisný diktát

- spisovný jazyk, nářečí (dialekty), obecná čeština

- jazykové příručky

- mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (viz pracovní list v gramatice)

- synonyma, antonyma

- určit základní skladební dvojice

- určit druh přísudku - slovesný,jmenný se sponou

- z přísudku jmenného vytvořit slovesný a naopak

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

24.9. pondělí - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova

3.10. (6.A) středa - test na druhy přísudku (klikni si na procvičení - jsou tam připraveny věty, vypracuj a přines mi je ke kontrole)

 

8.10. pondělí - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova

 

10.10. středa - test na určování podmětu (PO) a přísudku (PŘS, PŘJSS)

22.10. pondělí - diktát zaměřený na vyjmenovaná slova, stále nám nejdou - opakuj si je a procvičuj (viz cvičení, když klikneš na procvičení)