Syntax 1. pololetí

12. - 16. hodina:

Téma:Předmět a vedlejší věta předmětná (učebnice str. 100 - 104)

Téma: Procvičování druhů vedlejších vět (přísudková, podmětná, předmětná)

 

_______________________________________________________________________________________________

11. - 14. hodina: Druhy podmětu a vedlejší věta podmětná (učebnice str. 96 - 98)

 

10. hodina: Vedlejší věta přísudková (učebnice str. 95)

- vedlejší větu přísudkovou lze vytvořit pouze z přísudku jmenného se sponou, a to tak, že spona vždy zůstává ve větě hlavní a ze jmenné části (podstatného 

  přídavného jména) vytvoříme sloveso, zkrátka vytvoříme větu vedlejší přísudkovou.

- vedlejší větu od hlavní odděluje čárka a připojují ji tyto nejčastější spojovací výrazy: jako, že, kdo, co ...

 

Příklady:

 

1) Obloha byla jako vymetená. - v této větě je přísudek jmenný se sponou - byla vymetená (byla - je spona, vymetená - je přídavné jméno)

 Pokud budeme tvořit souvětí s vedlejší větou přísudkovou, necháme sponu ve větě hlavní, pak následuje čárka, spojka a další věta - vedlejší přísudková, kdy

z přídavného jména vymetená - vytvoříme sloveso vymetl. Souvětí pak zní:

 

Obloha byla, jako by ji někdo vymetl.

 

2) Naše teta je výborná kuchařka. - vtéto větě je přísudek jmenný se sponou - je kuchařka.

Souvětí zní:

Naše teta je z těch, co dobře vaří.

 

Obráceně: ze souvětí věta jednoduchá:

 

1) Můj bratr byl z těch, co se rádi smáli. ---------------------------   Můj bratr byl vždy veselý veselý.

 

2)  Náš známý je z těch, že se na ně vůbec nedá spolehnout. -----------------------------    Náš známý není ani trochu spolehlivý. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

9. hodina: Druhy přísudku (učebnice str. 93 - 94)

1) přísudek slovesný                                    Sestra ráda nakupuje.

2) přísudek jmenný se sponou                      Bratr byl dlouho nemocný.

3) přísudek jmenný beze spony                    Mladost - radost. Sliby- chyby. Pes - přítel člověka.

4) přísudek vyjádřený citoslovcem                Žába hop do rybníka. Ptáček frr z klece. Dítě bác na zem.

5) přísudek slovesný složený

složený za A): z tvaru způsobového (modálního) slovesa + infinitiv plnovýznamového slovesa

                        moci

                        muset

                        smět                            + 1 infinitiv

                        chtít

                        mít (povinnost)

 

př. Musímjít domů.    (musím - je tvar způsobového slovesa a jít - je infinitiv)

    Musím jít do obchodu nakupovat.  (musím - je tvar způsobového slovesa + jít - je infinitiv), infinitiv nakupovat je zde příslovečným určením účelu

    Chci se učit hrát na kytaru.  (chci - je tvar způsobového slovesa + učit - je infinitiv), infinitiv hrát je zde předmětem ve 3. pádu ve smyslu - 

                                                                                                                            chci se uřit hře na kytaru

 

                    za B): z tvaru fázového slovesa + infinitiv plnovýznamového slovesa  

                                začít, začínat

                                přestat, přestávat    + 1 infinitiv  

                                zůstat, zůstávat

 

př. Venku začalo svítit sluníčko.       (začalo - je tvar fázového slovesa + svítit - je infinitiv)

     Přestaň už konečně křičet!          (přestaň - je tvar fázového slovesa + křičet - je infinitiv)

 

                            

______________________________________________________________________________________________________________________

8. hodina: Shoda přísudku s podmětem a shoda přísudku s několikanásobným podmětem (viz pracovní listy ve škol. sešitě a učebnice str. 99)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. -7. hodina: Téma: Věty dvojčlenné a jednočlenné (věty s podmětem a bez podmětu, větné ekvivalenty) učebnice str. 84 -87 a pracovní list ve škol. sešitě¨

Hodina:                                                                                                                                 Datum:

 

Téma: Věty s podmětem, bez podmětu, větné ekvivalenty                        uč. str. 84 -88

 

1) Věty s podmětem – říká se jim věty dvojčlenné, protože mají podmět i přísudek, tedy 2 členy

 

př.   Maminka vaří večeři.    Petr už není nemocný.   Chechtá se.   Nenapovídej!

 

 

2) Věty bez podmětu – říká se jim věty jednočlenné, protože mají pouze přísudek, tedy 1 člen

 

                                          - věty vyjadřují obvykle stav počasí nebo to, jak se člověk cítí (fyzicky nebo duševně)

 

 

př.   Sněží.  Je před bouřkou.   Není mi dobře.  Stýská se nám.  Je mu do zpěvu.

 

3) Větný ekvivalent – nemá ani podmět, ani přísudek. Jsou to jen slova, slovní spojení, názvy, zákazy,

                                           příkazy, jména, citoslovce, příslovce, slovesa v infinitivu aj.

 

př.    Stát!   Ano, ne    Božena Němcová     Neběhat!      Neskákat z okna!   Ach jo!    Nádherné!

        Super!      Bomba!           Kytice      O Zlatovlásce    Jen jíst a pít.

 

___________________________________________________________________________

cv. 2 /str. 85 Urči, které věty jsou bez podmětu a které s podmětem

 

 

Stýská se mu. ______________________                             Bolí mě v zádech. _____________________________

 

Po celý den ho bolela hlava. ________________________ Nic se nestalo. ______________________________

 

Venku se strhl prudký vítr. _________________________      Od lesa zavanul chlad. ________________________

 

Od lesa studeně foukalo. ___________________________Po vdolkách se jen zaprášilo.____________________

 

Při chůzi po cestičce jsem si zaprášila boty. ____________________ Líbí se ti u nás? ______________________

 

Mirkovi se to vůbec nelíbilo. __________________________Něco se ti asi zdálo. _________________________

 

Zvonilo už?__________________________  Někdo zvoní u dveří. _____________________________________

 

cv. 3 / str. 85 Rozliš věty s podmětem nevyjádřeným a věty bez podmětu:

 

 

Příště vás nechá na pokoji.____________________________  Hlady mu kručelo v břiše. ___________________

 

Leží na zahradě v trávě. _____________________________    Už se brzy stmívá. _________________________

 

Spí jako dudek, ___________________________________ Spí se ti u nás dobře? _________________________

 

Lije vodu do hrnce. ________________________________ Venku lije jako z konve. ______________________

 

Večer vždy zatahuje závěsy. _________________________________ Už se zatahuje. ______________________

 

Mluví několika jazyky. _______________________________Všude se o tom mluví._______________________

cv. 5 /str. 86 Vyjádři větou bez podmětu, že:

 

Nemocný pocítil po injekci úlevu. ____________________________________________________________

 

V létě u táboráku chtěli všichni zpívat. ________________________________________________________

 

Ivana měla stále pláč na krajíčku. _____________________________________________________________

 

Děti někdy pociťují na táboře stesk po rodičích. __________________________________________________

 

V dálce duněl hrom. ________________________________________________________________________

 

Někdo blízko uhodil blesk. ___________________________________________________________________

 

Nastává den. ______________________________________________________________________________

 

Nastává noc. ______________________________________________________________________________

 

Podle předpovědi přijde v noci mráz. ___________________________________________________________

 

 

cv. 3 / str. 87 Vyjádřete pomocí větného ekvivalentu:

 

- že si chcete v restauraci objednat džus a zmrzlinu _________________________________________________

 

- aby se družstvo otočilo vzad _____________________________________________________

 

- aby si všichni pospíšili _____________________________________

 

- že Petr má zůstat stát, protože jede auto ___________________________________________________

 

- jaké zvuky vydávají některá zvířata ________________________________________________________

 

- že se něčeho štítíte ___________________________________________________________________

 

- aby všichni okamžitě přestali mluvit ____________________________________________

 

- jak povzbuzujete své družstvo při závodech _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

cv. 5 / str. 88 Rozliš věty s podmětem, bez podmětu, větný ekvivalent (barevně rozliš – 3 barvy)

 

 

Zrádná bažina

 

 

Ten den bylo jasno a slunečno.    Oba střelci došli až k močálu.   Prásk! Prásk!   Rány třaskaly

 

 

vlevo i vpravo,   neboť lovci se rozešli,    nechtěli si navzájem překážet.   Náhle se ozval výkřik: „

 

 

Dane, pomoc!“   Danem trhlo.   Úprkem se hnal za hlasem.   Hrůza!    jeho přítel uvízl po kolena

 

 

v bažině.   Horečně  přemýšlel:  „ Co bych měl udělat?   Nemám s sebou ani provaz.“

 

 

 

 

1

Z vět jednočlenných můžeme vytvořit dvojčlenné:

př. Sněží. (jednočlenná věta) -------- Padá sníh. (dvojčlenná věta.)

     Není mi dobře. ----------------------- Bolí mě hlava a břicho.

 

Z vět dvojčlenných můžeme udělat jednočlenné:

př. Neběhejte a nekřičte! (dvojčlenná věta)---------------------  Neběhat a nekřičet! (jednočlenná věta)

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

5. hodina Téma: Druhy vět podle postoje mluvčího (viz. pracovní list ve škol. sešitě), učebnice str. 89,90

Věty:

1) oznamovací

2) rozkazovací

3) přací (na začátku vět bývají částice Ať, Nechť, Kéž)  př. Kéž bych dostal nové kolo.

4) zvolací - věty mají spíše hodnotící charakter   př. To je nádhera!

5) tázací: dělíme je na otázky:

    1) zjišťovací otázka (můžeme si na ně odpovědět ano, ne a začínají obvykle slovesem)   př. Můžeš jít dnes do kina? (odpověď ano, ne)

    2) doplňovací otázka (začínají tázacími zájmeny, číslovkami, příslovci)     př. Kde jsi byl celé odpoledne? (odpověď - u kamaráda)

___________________________________________________________________________________________________________

4. hodina

Téma: věta jednoduchá a souvětí (viz. sešit školní pracovní list)

Druhy souvětí: 1) souřadné (má 2 a více vět hlavních)

                     2) podřadné (má jen 1 větu hlavní)

 

souvětí na procvičení viz. sešit školní - pracovní list

___________________________________________________________________________________________________________________

1. - 3. hodina

 

Téma: Větné členy

1) základní větné členy 

 podmět (PO) 

 přísudek -    slovesný (PŘS)

              -    jmenný se sponou (PŘJSS)

 

2) rozvíjející větné členy

předmět (PT pád) - ptáme se na něj pádovými otázkami 2. - 7. pádu

příslovečné určení místa (PUM), času (PUČ), způsobu (PUZ)

přívlastek shodný (PKS), neshodný (PKN)