Gramatika 1. pololetí

 

Téma: Zájmena                                                                   Datum: 8.1.

 

Zájmena nahrazují podstatná nebo přídavná jména, můžeme je SKLOŇOVAT podle pádů

Zájmena používáme místo podstatných nebo přídavných jmen.

Zájmena používáme za jména, proto to jsou ZÁJMENA.

Označujeme je číslem 3.

 

Rozlišujeme tyto druhy zájmen:

 

 • OSOBNÍ- já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se (zvratné)

 

 • UKAZOVACÍ- ten, ta to, tento, tato, toto, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

 

 • PŘIVLASTŇOVACÍ- můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejich

 

 • VZTAŽNÁ- kdo, co, který, jaký, čí, jenž

 

 • NEURČITÁ- někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, leckterý, ledakdo, kdokoli, kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi, každý, všichni

 

 • TÁZACÍ- Kdo? Co? Který? Jaký? Čí?

 

 • ZÁPORNÁ- nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

___________________________________________________________________________

 

1) Nahraďte vyznačená slova vhodnými zájmeny. Vyber z nabídky (jeho, on, její, ona).

 

 • Půjčila jsem si BABIČČINU tašku. ________________________________
 • Nebyla to HANKA?                        _________________________________
 • Polož to na  HONZOVU lavici.       ___________________________________
 • Nemáš doma JANINU knížku?     ___________________________________
 • Může mi to podat DAVID?            ___________________________________
 • To je SESTŘIN pokoj!                   ___________________________________
 • Neviděli jste JIRKOVU sestru?     ___________________________________

 

2) Urči druhy zájmen: ničeho, všem, jí, se, komu, jenž, tomu, mě, jejich, každého, čísi, kterému?, sama, naše, kohokoliv, nikoho, tvůj, čím, jakéhosi, vás, čí?, onoho, něhož, žádnému, tato, tobě, nějakému, vaším,

 

osobní

ukazovací

přivlastňovací

tázací

vztažná

neurčitá

záporná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Téma: Slovní zásoba a tvoření slov                                  Datum:

___________________________________________________________

 

Slovní zásoba – jsou všechna slova daného jazyka, stále se vyvíjí

 

Způsoby obohacování slovní zásoby:

 

1) ODVOZOVÁNÍM – je to nejčastější způsob, k slovotvornému základu

                                       přidáváme

a) předponu – rozbalit

b) příponu -    lesík

c) koncovku - jízda

d) předponu +  příponu –       podpatek

e) předponu + koncovku -     nábřeží

 

2) SKLÁDÁNÍM – nová slova vznikají složením 2 nebo více slov v jedno

                                (teploměr, trojúhelník, samoobsluha, okamžik)

 

3) ZKRACOVÁNÍM – vznikají zkratky (ZŠ, ČR, USA, atp., s.r.o., atd.)

                                   -  zkratková slova (Čedok, Pradok, laser, AIDS)

 

4) VZNIKEM NOVÉHO VÝZNAMU      - starým slovům dáváme nová

                                                                        modernější pojmenování

                                                                       (branka = gól)

 

5) VZNIKEM NOVÝCH SOUSLOVÍ – (skleníkový efekt, ozónová díra)

        sousloví = ustálené spojení 2 nebo více slov

(Česká republika, základní škola, školní lavice.....)

 

6) PŘEJÍMÁNÍM Z CIZÍCH JAZYKŮ – (brífink, notebook, mail.....)

____________________________________________________________

 Téma: Slovní zásoba a tvoření slov                                  Datum:

___________________________________________________________

 

Slovní zásoba – jsou všechna slova daného jazyka, stále se vyvíjí

 

Způsoby obohacování slovní zásoby:

 

1) ODVOZOVÁNÍM – je to nejčastější způsob, k slovotvornému základu

                                       přidáváme

a) předponu – rozbalit

b) příponu -    lesík

c) koncovku - jízda

d) předponu +  příponu –       podpatek

e) předponu + koncovku -     nábřeží

 

2) SKLÁDÁNÍM – nová slova vznikají složením 2 nebo více slov v jedno

                                (teploměr, trojúhelník, samoobsluha, okamžik)

 

3) ZKRACOVÁNÍM – vznikají zkratky (ZŠ, ČR, USA, atp., s.r.o., atd.)

                                   -  zkratková slova (Čedok, Pradok, laser, AIDS)

 

4) VZNIKEM NOVÉHO VÝZNAMU      - starým slovům dáváme nová

                                                                        modernější pojmenování

                                                                       (branka = gól)

 

5) VZNIKEM NOVÝCH SOUSLOVÍ – (skleníkový efekt, ozónová díra)

        sousloví = ustálené spojení 2 nebo více slov

(Česká republika, základní škola, školní lavice.....)

 

6) PŘEJÍMÁNÍM Z CIZÍCH JAZYKŮ – (brífink, notebook, mail.....)

____________________________________________________________Hodina:                                                                                                                                 Datum: 8.12.

 

Téma: Skloňování obecných jmen přejatých (jmen cizího původu)                      uč. str. 20- 24

 

 

1) Mnohá podstatná jména obecná cizího původu se skloňují v českém jazyce podle svého rodu a zakončení jako   slova domácí.

 

materiál, -u (hrad)                                technika, -y (žena)                                           expozice, -e (růže)

exponát, -u                                           kultura, -y                                                           historie, -e

 

2) Jména původu latinského a řeckého

 

a) jména mužského rodu zakončená na –us mají tvary podle vzoru hrad nebo pán, muž

 

 (zakončení –us se v některých případech odsouvá)

 

př.   1.p.  humanismus                                            génius  (podle pán)                             géniové (podle vzoru muž)

         2.p. humanismu                                              génia                                                        géniů

         3.p. humanismu                                              géniovi                                                     géniům

        4.p. humanismus                                             génia                                                        génie

         6.p. o humanismu                                           géniovi                                                     géniích

         7.p. s humanismem                                        géniem                                                     génii

 

                                               

X

Ale např. humus – 2.p. bez humusu

                virus    -  2.p. bez virusu, viru

                glóbus  - 2. p. bez glóbusu, glóbu

 

 

 

Slova v závorkách dej do správného tvaru:

 

 

Mezi jednobuněčné (organismus)___________________________ patří prvoci.

 

Bedřicha Smetany Antonína Dvořáka si vážíme jako největších (génius) _________________________naší hudby.

 

Do (cirkus)______________________ proudily davy lidí.

 

Babička pěstuje mnoho vzácných (kaktus)_____________________________________.

 

Je třeba bojovat proti (egoismus)___________________________________.

 

Viry jsou (organismus) ______________________________ bezbuněčné.

 

V (cyklus) _____________________________ přednášek vystoupili přední odborníci.

 

Kosové na zahrádce někdy uštipují pupence mladých (krokus)___________________________________.

 

Všichni slušní lidé jsou odpůrci (rasismus) _________________________________.

 

Mezi největší (génius) _____________________________všech dob patří fyzik Albert Einstein.

 

 

 

3) Jména středního rodu zakončená na –eum, -ium, -uum mají tvary v jednotném čísle a v 1. a 4.pádě

 

mn. čísla podle vzoru město, množném čísle jsou ostatní tvary podle vzoru moře.

 

    (zakončení –um se při skloňování odsouvá)

 

1.p.j.č. (to) muzeum, studium, vakuum                                  1.p.mn.č. muzea, studia, vakua   (města)                     

2.p. j.č. bez muzea, studia, vakua                                                             muzeí, studií, vakuí   (moří)  

3.p.             muzeu, studiu, vakuu                                                              muzeím, studiím, vakuím   (mořím)

4.p.             muzeum, studium, vakuum                                                    muzea, studia, vakua

6.p.         o  muzeu, studiu, vakuu                                                        o    muzeích, studiích, vakuích   (mořích)

7.p.         s   muzeem, studiem, vakuem                                               s  muzei, studii, vakui   (moři)                         

 

4) Jména středního rodu zakončená na –um mají tvary v jednotném a množném čísle podle vzoru město

 

1.p.j.č. (to) datum, faktum, centrum                                        1.p.mn.č. data, fakta, centra

2.p.             data, fakta, centra                                                                 dat, fakt, center

3.p.             datu, faktu, centru                                                                  datům, faktům, centrům       

4.p.             datum, faktum, centrum                                                        data, fakta, centra

6.p.      o     datu, faktu, centru                                                            o   datech, faktech, centrech  

7.p.      s     datem, faktem, centrem                                                    s daty, fakty, centry              

 

 

 

Slova v závorkách dej do správného tvaru:

 

 

Účastníci zájezdu měli sraz před Národním (muzeum)______________________________________.

 

Všichni schopní lidé mají být vedeni k dalšímu vzdělávání a (studium)_______________________________.

 

V Praze jsme se také podívali do velkého (planetárium)________________________________ ve Stromovce.

 

V zoologické zahradě bylo také několik (terárium) _______________________________ s plazy.

 

V koutku přírody bal umístěna dvě (akvárium) ___________________________________.

 

Bratr studuje na (gymnázium)_____________________________________.

 

Některé fyzikální pokusy se konají ve (vakuum) ___________________________________.

 

Fotografie jsme nalepili do (album)_____________________________________.

 

V (akvárium)_______________________je potřeba vodu okysličovat nebo ji častěji vyměňovat.

 

Sešli jsme se před (gymnázium)_________________________________. Nejvíce (muzeum)_________________

 

je v Praze a Brně. Pod (linoleum)________________________________ je podlaha zavlhlá.

 

Přijeli jsme do (centrum) __________________________ města. K uvedenému (datum)_____________________

 

je třeba úkol splnit. Z článku si vypište všechna uvedená (faktum)_________________________________.

 

 

5) Jména středního rodu zakončená na –ma rozšiřují kmen o –at-  a skloňují se podle vzoru město,   

 

    kromě 2.p.j.č.

 

1.p.j.č.    téma, schéma, drama                                              1.p.mn.č.  témata, schémata, dramata

2.p. bez  tématu, schématu, dramatu                                                        témat, schémat, dramat      

3.p.         tématu, schématu, dramatu                                                        tématům, schématům, dramatům

4.p.         téma, schéma, drama                                                                témata, schémata, dramata             

6.p.    o   tématu, schématu, dramatu                                                   o  tématech, schématech, dramatech   

7.p.    s tématem, schématem, dramatem                                             s   tématy, schématy, dramaty

 

 

Slova v závorkách dej do správného tvaru:

 

V Jiráskových (drama) _______________________ jsou zachyceny naše slavné historické postavy.

 

V teplém (klima)________________________ jižních zemí se daří fíkům, datlím a pomerančům.

 

Při slohové práci jsme si mohli vybrat z několika (téma)_________________________.

 

Zapojili jsme přístroj podle uvedeného (schéma) __________________________________.

 

Cizinci se v Praze obdivují nádhernému hradčanskému (panoráma)____________________________________.

 

Náš divadelní soubor hraje hodnotná (drama) _________________________________.

 

Život některých lidí se podobá dovedně napsanému (drama)____________________________________.

 

Držte se daného (téma)______________________________________.

 

Aischylos byl jedním ze zakladatelů řeckého tragického (drama)______________________________________.

 

__________________________________________________________________________________________

 

6) Zvláštní skloňování mají ojedinělá jména ženského rodu typu idea

 

         (zčásti se skloňují podle vzoru žena a zčásti podle vzoru růže)

 

 

                                   jednotné číslo                                                              množné číslo

 

                                   (růže)              (žena)                                                 (růže)              (žena)

 

1.p.                              x                      idea                                                    ideje                idey

2.p.                             ideje                idey                                                     idejí                 x

3.p.                             ideji                 x                                                          idejím               ideám

4.p.                             x                      ideu                                                     ideje                idey

6.p.                             ideji                 x                                                          idejích              ideách

7.p.                             idejí                 ideou                                                  idejemi         ideami

 

 

Slova v závorkách dej do správného tvaru:

 

Dobrý člověk se řídí ušlechtilými (idea).___________________________________

 

Síla některých vznešených (idea) ________________________________je taková, že se pro ně dokáží obětovat.

 

Dlouhou pouť s mnohými trampotami nazýváme podle eposu o Odysseově návratu z trojské války

 

(odyssea – 7.p.) _____________________________. Umění má ve společnosti velký význam, neboť

 

(idea – mn. č.) ___________________________________ přijímá člověk nejen rozumem, ale také citem.

 

V květinářství jsme mamince koupili krásnou (orchidea) _____________________________. Mnoho vzácných

 

(orchidea) ______________________________roste ne stromech v pralesích na nepřístupných místech.

 

__________________________________________________________________________________________

 

7) Některá jména se neskloňují. Jsou to jména středního rodu s neobvyklým zakončením

 

    (např. angažmá, ragú, taxi, tabu, boa, ražniči, derby, Suzuki, Mitsubishi …)

 

 

Slova v závorkách dej do správného tvaru:

 

K jídlu jsme měli několik kousků smaženého (filé)______________________ s bramborami. Naše výprava

 

obsadila několik (kupé)_____________________. Ve (finále)____________________ se utkala mužstva

 

z Německa a Itálie. Chlapec si koupil sáček ovocného (želé)______________________ v čokoládě.

 

V (ragby)________________________se užívá vejčitý míč.  V hokeji jen zřídka padne branka přímo

 

z (buly)__________________________.

 

 

 

 

PRACOVNÍ LIST Č. 4

Hodina:                                                                                                                                 Datum:

 

Téma: Slova cizího původu

 

1) Nahraď slova přejatá slovy domácími

 

1. lingvista___________________________             2. aféra_______________________________

 

3. standard___________________________                       4. managment__________________________

 

5. manažer __________________________                         6. epidemie____________________________

 

7. iluze _____________________________                         8. syntéza _____________________________

 

9. koordinace_________________________                       10. autorita ____________________________

 

11. symptom _________________________                       11. festival ____________________________

 

13. emigrant __________________________                      14. dres _______________________________

 

15. basketbal __________________________                     16. informace ___________________________

 

17. analýza ___________________________                      18. bariéra ______________________________

 

19. bizarní ____________________________                     20. privilegium ___________________________

 

21. suplovat ___________________________                     22. subjektivní ____________________________

 

23. kauza _____________________________                    24. de facto ______________________________

 

25. diferencovat ________________________                     26. demokracie ____________________________

 

27. design _____________________________                    28. dezert _________________________________

 

29. geneze ____________________________                     30. idea ___________________________________

 

31. klient _____________________________                     32. virtuos _________________________________

 

33. respektive __________________________                    34. maximální ______________________________

 

2) Užij uvedená slova ve větách:

 

1) instalovat _______________________________________________________________________________

 

2) hospitalizovat____________________________________________________________________________

 

3) interview________________________________________________________________________________

 

4) rezervovat ______________________________________________________________________________

 

5) image __________________________________________________________________________________

 

6) racionálně (rozumově) _____________________________________________________________________

 

7) vitrína __________________________________________________________________________________

 

 

 

PRACOVNÍ LIST Č. 3

Hodina:                                                                                                                                Datum:

 

Téma: Procvičování pravopisu

 

Doplň chybějící písmena a čárky:

 

 

Mánesův obra__   (l) __abská   __rajina zobrazuje soutok __abe   __    __ltavou   pod  (m) __ělnickým zámkem.

 

Své zážitky (s,z) __   pob__tu   v    (a)__mer__ce   (s,z) __pracoval   __ntonín    __vořák 

 

 v   s__mfonii   (z)__    (n)  __ového   (s) __v__ta,  které se říká také    (n)  __ovosv__tská.

 

Český dramat__k   __osef    __ajetán   __yl založil časop__s    __věty   (č) __eské   který   jako   týde__ík

 

__věty   v__cház__   (____________________)dodnes.

 

 Nesm__slnost války zobraz__l humornou formou  __aroslav    __ašek v  knize  __sudy    __obrého    __ojáka

 

__vejka.   Matěj, to je   __vejk naší třídy.

 

Obl__benými figurkam__  (_________________)  loutkov__ch (___________________) divadel

 

b__l__ (__________________) (k) __ašpárek a   (š) __krhola.

 

Takzvané   (l) __udolfovo číslo, důležité  pro v__počty týkající se kružnice a koule, mnoho set let před

 

__vropany    v__počítal__    (_______________)    (i)__ndové. Každý pátek chodím  __    mam__nkou

 

nakupovat do velkoprodejny   (p) __lus. Tatínek říkal   že kdyb__    m__l   dost  peněz     prodal b__   naš__    

 

starou    __kodovku a    koup__l   b__   s__   nové  auto, nejraději značky   __azda nebo    __onda.

 

Proti kašl__   (_________________) jsem si   __   sebou vzal bal__ček    (h)__ašlerek.

 

Na     __ov__  (________________)  __ok o slep__čí krok    na    __ři    __rále o skok dále     na     __romnice o

 

hodinu v__ce.

 

PRACOVNÍ LIST Č. 2

 

Doplň písmena a (i,y,í, ý) do složené závorky buď patří, nebo nepatří čárka, zdůvodni pravopis:

 

O__jezd se rychle bl__ží{} mus__me proto začít bal__t. Eva a Jirka musel__ (____________________) doma

 

nejv__c pomáhat{} neboť b__l__ (________________) nejstarší. M__jte se dobře{} a hlavně

 

se ve zdrav__(_____________){} vraťte. Na večírek s__ce přišl__ (__________________){} avšak po krátké

 

chv__l__(_____________){} se v__tratil__(_________________). Děti b__ se šl__(__________) rády koupat{}

 

jenže nikdo (z,s)__ dosp__l__ch (_______________) (s,z) __ nim__ nechtěl jít {} a tak šl__ sam__ (___________).

 

Vezmeš s__ na tábor staré tenisky{} nebo ti mám koup__t nové? Neplač{} vždyť nejsi mal__ (____________).

 

Nikdo mu nev__řil{} a přece zv__tězil. Naob__dval__(____________________) se{} chv__l__ (____________) si

 

četl__{} a pak se dal__ do učení. M__sto{} aby se šel prob__hnout{} stále sedí u počítače. Nejenže{} mu

 

nepoděkoval__{} ale ani s ním pořádně nepromluv__l__ (_______________________).

 

Jsou dny{} kdy se nemohu{} na nic soustředit.

___________________________________________________________________________________________

 

Hrob prvního __eskoslovenského __rezidenta __. __. __asar__ka je v

 

(l)__ánech ( ) druhý __eskoslovenský __rezident (d)__r. (e)__duard (b)__eneš je

 

pohřben v (s)__ezimově (ú)__stí v (j)__ižních (č)__echách. Mistr __an __us

 

kázával v __etlémské __apli na (s)__tarém (m)__ěstě (p)__ra__kém. Na

 

sl__beného (m)__esiáše čekal__ (_________)__idé čtyři tisíce let. Rodištěm

 

(m)__oravského básníka (j)__ana (s)__kácela jsou (v)__norovy (u)__ (s)__trážnice. Po

 

v__dání (d)__ekretu (k)__utnohorského v roce 1409 odešl__(_________) mnoz__(______________)

 

__ěmečtí studenti (s,z)__ __rahy a založil__(____________) novou univerzitu v (l)__ipsku.

 

Nejstarší (č)__eská duchovní píseň je (h)__ospodine ( ) (p)__omiluj (n)__y. Při

 

určování světo__ch (_____________) stran nám pomůže (s)__everka v __ouhvězdí (m)__alého

 

(v)__ozu. Máme nového __ezevčíka ( ) říkáme mu (c)__vok. Na __áměstí v

 

(m)__al__ch (_______________) (s)__vatoňov__cích stojí rodný dům sp__sovatele __arla

 

__apka ( ) jeho starší bratr __osef se narodil v (h)__ronově ( ) který je

 

zároveň rodištěm i m__stem posledního odpočinku (m)__istra __loise

 

__iráska. Stav__tel (p)__etr (p)__arléř stavěl nejen katedrálu ( ) ale

 

podílel se na v__stavbě celé (g)__otické __rahy.

 

 

PRACOVNÍ LIST Č. 1

Doplň písmena (velké nebo malé) a i,y,í,ý a také čárky:

 

Básník __aroslav __eifert ( ) nos__tel __obelov__(_______________) __eny za l__teraturu ( ) se

 

narodil na __ižkov__ ( ) ale později žil až do své smrti v rodi__é (__________________)

 

v__lce v __řevnově v __l__ci __ __adronky č. 23.

 

Fanfáry __e __metanov__(_______________) __ibuše oznamují příchod prez__denta

 

__eské __epubliky. V__znamným zásahem do __eského školstv__ (________________)

 

b__l__ (_____________) __erez__ánské reform__ (_____________). Páni (l)__as__ca a

 

(s)__atinský připomínají ve sv__ch (____________) v__stoupeních (w)__erichovský humor.

 

Souhv__zdí __ižní __říž nemůžeme na naší obloze v__dět ( ) __ouhvězdí  __rion v__díme jen v z__mním

 

obdob__(____________). Brz__ po v__dání __ajestátu __udolfova b__l__(__________) v __raze  postaveny dva

 

(p)__rotestantské kostel__(__________).

 

( )Aha ( ) krček bol__ (___________________)(    ) zvolal (h)__ronovský doktor. Ilona je profesorkou na

 

__bchodní __kademii v __ísku. Studenti __ymnázia (v)__ (ú)__p__ci přijel__ (_______________) se svou

 

__eštinářkou na představení (v) __erdiho (l)__a (t)__raviaty v __árodním __ivadle a o__poledne

 

 podnikl__ (______________) exkurz__ (_______________) do __apkov__ (_________________) (s)__trže.

 

V __raze-__ichl__ (_______________) je známá (k)__otěrova __ecesní vodárenská věž.

 

Deník __idové __oviny začal v__cházet v roce 1893.

___________________________________________________________________________________________

Názvem (p) __alestina označujeme územ__(____________) mez__ (s)__tředozemním

 

a  (m)__rtv__m (____________)  mořem. K __el__konocům patří malování krasl__c a pletení

 

pomlá (s,z)__ek. Po setkání (s,z) __ (h)__ospodinem přinesl (m)__ojžíš (s,z)__ hory (s)__inai

 

kame__é (__________________) desky (s,z)__ (d)__esaterem přikázání. Časop__s (k)__věty založil __osef

 

__ajetán __yl. (s,z)__e soch (j)__ana (š)__turs__ (______________) je nejznám__jší (_____________) jeho

 

(r)__aněný. Nejv__tší m__sto v __ižní části (p)__odkrkonoší je (d)__vůr (k)__rálové. K v__znamným památkám

 

m__stečka (b)__ělá (p)__od (b)__ezdězem patří __ámek, __arokní __ostel, __lášter a pomník __arla __ynka

 

__áchy. Pád (ř)__íše (v)__elkomoravské přivodila nesvornost (s)__vatoplukových (________________)

 

(s)__ynů. V knize (d)__ěti (n)__ás (z)__ahanbují v__práv__(________________) (v)__ladim__r (d)__rnák o

 

křížové v__pravě dětí ( ) která m__la osvobodit (s)__vatou (z)__emi (s,z)__ moci nev__řících. V závěru

 

__metanovy __pery __ibuše zaznívá __ibušino proroctv__(______________) o slavné budoucnosti __rahy. I na

 

našem územ__ (_____________) zanechal__(___________) __apoleonské války své stop__(____________).

 

 

 

 

4) Pravopis - koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, bě, pě vě, mě, mně, předložky s, z atd.

3) Pravopis velkých písmen

2) Téma: Způsoby obohacování slovní zásoby 

a) přejímání z cizích jazyků

b) nová pojmenování

c) odvozování (pomocí předpon, přípon, koncovek)

d) skládání - ze 2 a více slov vznikne slovo nové (trojúhelník)

e) sousloví - jsou ustálená spojení 2 a více slov, mají jen jeden význam, dají se z nich vytvořit zkratky (Česká republika, školní lavice, zajíc polní...)

f) zkracování - zkratky a zkratková slova (ČR, ČSOB, MHD, ČEDOK)

 

 

1) Téma: Slovanské jazyky (učebnice str. 7)