Literatura

1) Téma: Česká literatura v období renesance (15. - 16. století)

- vynález knihtisku - Johannes Guttenberg 1450 

tento vynález umožnil rychlé a levnější šíření vzdělanosti, u nás hlavně literatury naučné (historické spisy, kalendáře, kuchařky, cestopisy)

 

1) DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA - vzdělanec a vydavatel knih, zeť pražského nakladatele Jiřího Melantricha z Aventýna

 

2) První česká tištěná kniha se nazývá TROJANSKÁ KRONIKA - popisuje trojskou válku

 

3) JAN BLAHOSLAV - vzdělanec a biskup církve jednoty bratrské

                               - přeložil Nový zákon bible do češtiny, zbytek bible přeložili mniši jednoty bratrské v Kralicích na Moravě, a tak vznikla

                                Bible kralická

                               - napsal: Filipika proti misomusům - to je ostrá řeč proti nepřátelům vzdělání (Blahoslav ji napsal papeži) 

 

4) bratr JAN PALEČEK - člen jednoty bratrské a šašek krále Jiřího z Poděbrad

                                  - lidový šibal a taškář, upozorňoval na sociální nespravedlnost, byl velmi vzdělaný

 

5) KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC - typický renesanční člověk, šlechtic, rytíř, skladatel, spisovatel, uměl 7 jazyků, cestovatel

                                                                        - sídlil na hradě Pecka

                                                                        - byl popraven na Staroměstském náměstí 21.6.1621 katem Janem Mydlářem jako jeden z 27 českých

                                                                          pánů (bylo to po bitvě na Bílé hoře)

                                                                        - napsal cestopis: Putování do z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země

                                                                                                    judské a dále do Egypta (1608)

 

6) kramářské písně - zpívaly se na jarmarcích a poutích, v hospůdkách, tehdejší komiks namalovaný na plátně, jednotlivé části příběhu se ukazovaly 

                                ukazovátkem

                            - náměty: bitvy, vraždy, přepadení, zlé ženy...

 

7) JAN ÁMOS KOMENSKÝ-  (28. března 1592 - 15. 11. 1670) 

- narodil se na Moravě (Uherský Brod, Nivnice, Komňa)

- žil v období baroka (17. století)

- UČITEL NÁRODŮ, filosof, pedagog, myslitel, reformátor školství

- člen církve Jednoty bratrské - biskup, tato církev byla po bitvě na Bílé hoře zakázána, proto se musel Komenský nejprve skrývat a poté odešel do exilu

  polského města Lešna

- studoval, přednášel a pracoval v mnoha evropských městech (Herborn, Londýn, Stokholm, Šarišský (Blatný) Potok, Amsterodam, Lešno)

-  zemřel v holandském městě Amsterodamu, pohřben je v Naardenu

 

DÍLO: 

1) Brána jazyků otevřená - učebnice jazyka latinského i jiných cizích jazyků

2) Svět v obrazech (Orbis pictus) - obrázková učebnice, abeceda

3) Labyrint světa a ráj srdce - poutník Komenský prochází a pozoruje dění světa, poznává pravdu a lež

                                         - na cestě ho provázejí 2 postavy -Všudybud (symbol zvídavosti) a Mámení (symbol pohodlnosti)

4) Velká didaktika (Didaktika magna) - příručka pro učitele, aby věděli, jak mají správně učit

5) Škola hrou (Schola ludus) - divadelní hry, aby se žáci naučili mluvit, komunikovat v mateřském i cizím jazyce

6) Informatorium školy mateřské - učebnice pro předškolní děti

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Literatura období baroka a klasicismu 17. a 18 století

BAROKO -  od 2. poloviny 16. století

- je to období, kdy v Evropě probíhala třicetiletá válka (1618 -1648)

- upevnila se víra v boha

- zobrazovali lidské utrpení a bolest, protiklady (zlo X dobro, hrůzy války X život v ráji)

 

KLASICISMUS - od 2. poloviny 17. století do konce 18. století

- návrat k antice ( je to období kultury starého Řecka a Říma)

- prosazuje racionální (rozumové)  myšlení

 

PŘEDSTAVITELÉ:

1) MOLIERE

- vlastním jménem Jean Baptiste Poquelen - čti /žán baptyst poklén/

- Moliere - je jeho pseudonym (což je umělecké nebo krycí jméno)

- byl to francouzský dramati, divadelní režisér a herec

- ředitel Královského divadla v Paříži

- psal divadelní hry - komedie

- zemřel na jevišti při hře, ve které hrál

Dílo:

1) Lakomec - hlavní postavou je lakomý stařec Harpagon, který touží po majetku

2) Zdravý nemocný - autor se vysmívá hypochondrům, mastičkářům, léčitelům a rádoby lékařům,

                                 kteří z bohatých nemocných pouze tahají peníze

 

2) JEAN de   LAFONTAINE

- čti /žán d lafontén/

- byl to francouzský spisovatel, psal bajky

 

3) ALEXANDR DUMAS (starší)

- čti /alexandr dyma /

- francouzský spisovatel románů

Dílo:

1) Tři mušketýři - (Athos, Porthos, Aramis, D Artagnan, kardinál Richelieur, královna Anna Rakouská a král Ludvík XIII., anglický vévoda z Buckhinghamu aj.)

2) Hrabě de Monte Christo - hlavní postavy (Edmond Dantes + jeho láska Mercedes)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

LITERATURA 18. STOLETÍ

- ve Francii nový myšlenkový proud - OSVÍCENSTVÍ

                                                         - zdůrazňuje význam vzdělání, nesouhlasí s církví, která rozhoduje o tom, co je správné a pravdivé

- představitelé:

1) Voltaire - čti /voltér/ - Velká encyklopedie

2) Denis Diderot - Jakub fatalista -  rozum a houževnatost umožní člověku prožít život svobodně

3) Jonathan Swift - anglický spisovatel

                             - cestopis Gulliverovy cesty ( 4 výpravy - 1. mezi trpaslíky; 2. mezi obry)

                                 - kritické dílo (upozorňuje na nedostatky doby)

4) Ivan Andrejevič Krylov -  ruský bajkař

                                         - Vlk a beránek

5) Carlo Goldoni - italský dramatik

                           - hry: Sluha  dvou pánů a Poprask na laguně

6) Jean - Jacques Rousseau - čti /žán žak rusó/ - představitel PREROMANTISMU

                                              (- řídit se více citem než rozumem, únik do přírody ze zkaženého lidského světa)

                                               - román Emil (o výchově)

7) Friedrich Schiller  - čti /šiler/ - dramata: Loupežník, Úklady a láska

                                                                  psal básně: např. Óda na radost (dnes se zpívá jako hymna Evropské unie)

 

8) Johann Wolfgang Goethe

                                              - nejvýznamnější spisovatel všech dob

                                              - velmi vzdělaný

                                              - dílo: - rozsáhlá dramatická báseň Faust

                                                        - román Utrpení mladého Werthera (o nešťastně zamilovaném mladém muži)

   * óda je oslavná báseň nebo píseň

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Národní obrození do konce 19. století

- od 17. a 18. století - čeština vytlačována němčinou, proto
se čeští vlastenci snažili dokázat, že čeština je plnohodnotným jazykem

- od konce 18. století se rozvíjí hnutí - NÁRODNÍ OBROZENÍ

 - u nás vládne císař Josef II.

České divadlo

- mělo velký význam, protože mluvené slovo bylo přístupné
širokým lidovým vrstvám

1) Stavovské divadlo -  hrálo se zde německy,někdy i česky

2) Bouda -(dřevěné divadlo v dolní části Václavského náměstí - dříve Koňský trh)

                   - postavili si ho vlastenci, hrálo se zde pouze česky

3) loutkové divadlo - loutkář a autor her Matěj Kopecký

OSOBNOSTI DIVADLA:

1) Václav Kliment Klicpera - středoškol. učitel, psal hry, ve kterých se vysmíval falešnému vlastenectví,

                                                               lakotě,nafoukanosti ....

Hry:   Každý něco pro vlast, Zlý jelen, Rohovín Čtverrohý

 

2) Josef Kajetán Tyl - dramatik a herec, novinář, politicky angažovaný, " miláčeknároda"

Hry: Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka - zazněla zde píseň Kde domov můj (zhudebnil ji František                                                                                       Škroup,  text - J. K. Tyl)

       Strakonický dudák - má pohádkové motivy (hl. postava Švanda dudák a jeho milá Dorotka)

 

OBROZENCI, KTEŘÍ SE SNAŽILI ZACHRÁNIT ČESKÝ JAZYK

1) Josef Dobrovský
- filosof a kněz

Dílo: Zevrubná mluvnice jazyka českého - napsal ji německy, protože nevěřil v budoucnost češtiny

zevrubná = podrobná

 

2) Josef Jungmann
- jazykovědec, překladatel, básník

Dílo: Slovník česko - německý (5 dílů, obsahuje 120 000 slov)

 

3) František Ladislav Čelakovský - sbíral a vydával lidovou slovesnost, sám psal
                                                            básně - jako ohlas na lidovou  slovesnost

Dílo: Slovanské národní písně - sbírka lidové slovesnosti

         Ohlas písní českých - básnická sbírka (básně Toman a lesní panna,Pocestný)

         Ohlas písní ruských - inspiroval se ruskými lidovými básněmi (bylinami)

 

4) 2 padělky (falzifikáty) - byly nalezeny ve Dvoře Králové a na zámku Zelená Hora

A) Rukopis královédvorský ( měl pocházet ze 13. století, z doby vlády VáclavaII.)

B) Rukopis zelenohorský ( měl pocházet z 10. století, obsahuje báseň Libušin soud)

- autory padělků byli Václav Hanka a Josef Linda

- rukopisy měly být důkazem vyspělosti české literatury ve středověku

 

5) Václav Matěj Kramerius - založil nakladatelství Česká expedice

                                                    - vydával 1. české noviny

6) František Palacký - historik, "otec národa"

Dílo: Dějiny  národa českého v Čechách i v Moravě (5 dílů)