Domácí úkoly 9.A

DÚ na úterý 10.5. cv. 1/ str. 90 + zpráva z exkurze
 

DÚ na úterý 29. 3. cv. 1b)/76 + 4b)/77 - do školního sešitu

 

 

ZAČÁTKEM DUBNA SE KONÁ RECITAČNÍ SOUTĚŽ. TEN, KDO SE PŘIHLÁSÍ, ZARECITUJE, DO STÁVÁ BODY V ČEŠTINĚ!

S výběrem vhodné básně nebo textu vám ráda pomůžu.

 

 

DÚ na pondělí 29. 2. cv. 5 / str. 59 do domácího sešitu

 

DÚ do literárního sešitu na 25.2. (čtvrtek) opsat zápis Literatura přelomu 19. a 20. století, který máte zde na této stránce. Budu hodnotit úpravu, správnost a pečlivost, z textu nic nevynechávej. Hodnocení 4b.

 

 

Literatura konce 19. století a začátku 20. století

- vznik nových uměleckých směrů

- nesouhlasí s kritickým realismem, protože dílo má obsahovat především autorovy vlastní názory, city a představy

Nové umělecké směry především v poezii:

1) IMPRESIONISMUS - 
imprese = dojem, snaží se zachytit okamžitou atmosféru, neopakovatelné chvíle

- intimní a přírodní poezie, popisování citů a nálad, vyjadřování v náznacích

- lyričnost a hudebnost verše

 

2) SYMBOLISMUS - zobrazuje věci, které nelze popsat rozumem(nálady, emoce, city, myšlenky)

- vyjadřování v symbolech a náznacích (např. symbol smrti - západ slunce)

 

3) DEKADENCE - úpadek - provokuje tabuizovanými tématy (nespokojenost, marnost, únava, smrt,hřbitovy, erotika)

- užívá melodičnost slov a hlásek           

4) ANARCHISMUS - usiluje o neomezenou svobodu člověka a odmítá autority

5) ANTIMILITARISMUS - odmítá válku, zbrojení, armádu

6) CIVILISMUS - oslava moderní techniky a civilizace

7) VITALISMUS - oslava krás života (vita = život)

____________________________________________________________________________________

PŘEDSTAVITELÉ

1) EDGAR ALAN POE (Francie, 1809 - 1849) - psal
mystické a fantastické příběhy - zakladatel detektivky a hororu - dílo: Jáma a kyvadlo

 

2) Prokletí básníci (Francie)
- jsou často spojování s užíváním drog a alkoholu, zločinností, násilím a dekadentním životním stylem - hledají krásu v ošklivosti,  tabuizovaná témata (pocity zhnusení i okouzlení, nenávist a láska, přízemnost a vznešenost)

 

Charles Baudelaire /šárl bodlér/ - sbírka Květy zla

 

Arthur Rimbaud /artyr rembó/ - celé své dílo
vytvořil mezi 16. a 20. rokem - báseň Opilý koráb

 

Paul Verlaine /pól verlén/

_____________________________________________________________________________________________________

3) Oscar Wilde (Anglie, 1854-1900) - psal moderní
lyrické pohádky Slavík a růže

- román Obraz Doriana Graye - hororové prvky, faustovské téma, dekadence a homosexuality

 

ČESKÁ MODERNA

- programové prohlášení českých umělců Manifest české moderny

      sepsali básník Josef Svatopluk Machar a literární kritik F.X. Šalda

 

PŘEDSTAVITELÉ

1) Otokar Březina -symbolismus,  sbírky:  Tajemné dálky, Ruce

2) Karel Hlaváček - dekadence, sbírka Pozdě k ránu

3) Antonín Sova - impresionismus, sbírka Z mého kraje

____________________________________________________________________________________

GENERACE BUŘIČŮ

- básníci vzdoru a života, ve své tvorbě navazují na českou
modernu, tvoří pod vlivem anarchismu, antimilitarismu, civilismu a vitalismu

 

1) Stanislav Kostka Neumann - básník, sbírka Kniha lesů, vod a strání

 

2) Viktor Dyk - básník, prozaik a dramatik, novela Krysař

 

3) Petr Bezruč - básník, psal o sociální a národnostní problematice zbídačeného slezského lidu

                            sbírka sociálních balad Slezské písně (Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, Ostrava aj.)

 

4) Fráňa Šrámek - impresionismus, vitalismus,
sbírka Splav - oslavuje krásu přírody, lásky, nadšení ze života

sbírka Modrý a rudý - nejznámější báseň Raport

 

5) Jaroslav Hašek - bohémský život, výborný pozorovatel, neúprosný kritik

 

dílo: satirický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 

hl. postava Josef Švejk - upovídaný, chová se zdánlivě
nerozumně - jeho postavou se Hašek vysmívá rakousko -

uherským institucím, kritizuje armádu a nesmyslnost války.

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

DÚ na úterý 16.2. cv. 8,9 / str. 57

 

DÚ do hudebky na 9.2. do sešitu hudební výchovy - vypracuj podle učebnice a jiného zdroje tyto úkoly:

 

Český hudební klasicismus                                     hodnotím na 7 bodů

 

1) Uveď časové rozmezí (století) tohoto slohu

2) Na co klade důraz klasicistní umění

3) Jaký úkol měla v té době hudba?

4) Proč čeští skladatelé odcházeli do ciziny a jak se jim tam dařilo?

5) Jak nazývali cizinci – skladatelé v té době Čechy a proč? (z hudebního hlediska)

6) Skladatelé – vypracuj následující úkoly:

 

a) kde působili

b) na jaký nástroj hráli

c) co skládali

d) co nového vnesli do hudby

e) nějaká zajímavost

 

J. V. Stamic

J. A. Benda

J. Mysliveček

J. L. Dusík

A. J. Rejcha

J. J. Ryba

 

7) Se kterými světovými klasicistními skladateli byli naši skladatelé vrstevníci – napiš alespoň 3   jména

 

DÚ na pondělí 8.2. uč. sr. 56/ cv. 4,5 do domácího sešitu

DÚ  na pátek 22.1. uč. str. 53/cv. 2,3 do domácího sešitu, + vybraní žáci mají zpracovat jazykový rozbor taktéž do domácího sešitu do pátku

__________________________________________________________________________________________________________

DÚ  na úterý 1. 12. do HUDEBNÍ VÝCHOVY - do sešitu - vypracuj podle učebnice a jiného zdroje tyto úkoly:

 

České hudební baroko                                                  hodnotím na 7 bodů     

 

1) Uveď století tohoto slohu

2) Co znamená slovo baroko – najdi význam tohoto slova

3) Na co klade důraz barokní umění

4) Jaká byla politická a společenská situace u nás v této době?

5) Kdo byli kantoři? Vysvětli význam tohoto slova.

6) Skladatelé – vypracuj tyto úkoly k jednotlivým významným českým skladatelům:

  a)  kde působil

  b) na jaký nástroj/e hrál

  c) co složil

 

Adam Michna z Otradovic

Pavel Josef Vejvanovský

Jan Dismas Zelenka

František Václav Míča

 

7) Se kterými světovými barokními skladateli byli naši skladatelé vrstevníci – napiš alespoň 3   jména

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

DÚ  na středu 11.11. - cv. 3/str. 51 -52, úkol byl zadán v úterý 10.11.

_______________________________________________________________________________________________________________

HT  píšeme 18. 11. Co tam bude:

- vývoj ČJ

- archaismy, historismy, neologismy

- zvuková stránka jazyka

- obohacování slovní zásoby - způsoby

- slovní druhy

- podstatná jména - kategorie, hromadná, látková, pomnožná, konkrétní, abstraktní, koncovky i/y

- pravopis velkých písmen

- pravopis, diktát

- rozbor souvětí - věty hlavní a vedlejší, graf, druh souvětí, druhy vedlejších vět a významový poměr mezi větami

- větné členy

- přístavek

 

______________________________________________________________________________________________________________

DÚ  na pondělí 2.11. do domácího sešitu cv. 6/ str. 41 + cv. 7b) /str. 42

DÚ na pátek 6.11. do slohového sešitu - přepiš spisovně a správně text Pojišťování str. 146

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prosím o zaplacení příspěvku 750,- Kč + 100,- papíry a pro členy Klubu mladých diváků 430,-Kč. Děkuji.

V pondělí budu kontrolovat podpis ředitelského volna.!!

DÚ na pátek 16.10. do slohového sešitu - přepiš spisovně a správně rozhovor na straně 147, úkol byl zadán v pátek 9. 10. Budu hodnotit 5 body.

Úkoly budou podepsané rodičem!

_______________________________________________________________________________________________________________________

DÚ na středu 7.10. vypiš z textu cv. 3/ str. 16  10 neologismů, úkol byl zadán 6.10.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DÚ na úterý 6. 10. (byl zadán v úterý 29. 9.)  do hudební výchovy: napsat podle učebnice výpisky - počátky české hudební kultury. Zodpovědět tyto otázky:

1) Co je to chorál?

2) Jak se jmenují 2 nejstarší české duchovní písně a ze kterého století pocházejí?

3) Jak se jmenuje nejstarší česká píseň světská a ze kterého století pochází?

4) Jak se nazývá nejslavnější husitský chorál a v čem byl zapsán?

5) Co je to kancionál?

Tento úkol budu bodovat na 4 body - zajímá mě správnost a perfektní úprava!