Probrané učivo

 

Téma: Přechodníky (učebnice str. 65)                                            Datum: 4.1.2016

- jsou zastaralé tvary, které se už příliš nepoužívají. Setkáme se s nimi v textech uměleckých, právních a odborných.

 

Rozlišujeme 2 druhy přechodníků – přítomný a minulý

Přechodníky jsou ve větě DOPLŃKEM.

 

1) přechodník přítomný - vyjadřuje děj, který je současný s dějem přísudkového slovesa

                                       - děje musí mít společný podmět, 2 děje probíhají zároveň

Jak se tvoří?

1) TVOŘÍ SE Z KMENE PŘÍTOMNÉHO, proto je přítomný

2) tvoří se od sloves nedokonavých

3) jeho koncovky se řídí podle zakončení -  sloveso si dáme do tvaru 3. osoby mn. č., přít. čas

a) u sloves zakončených na –ou (nesou, jdou)  má přechodník koncovky –a, -ouc, -ouce

rod mužský: -a (nesa, jda)

rod ženský + střední: - ouc (nesouc, jdouc)

množné číslo pro všechny rody: - ouce (nesouce, jdouce)

 

b) u sloves zakončených na –í (odevzdávají, zpívají) má přechodník koncovky –e, -íc, -íce

rod mužský: -e (odevzdávaje, zpívaje)

rod ženský a střední: -íc (odevzdávajíc, zpívajíc)

množné číslo pro všechny rody: - íce (odevzdávajíce, zpívajíce)

 

Úkol 1: Nahraďte tvar slovesa ve větách přechodníkem přítomným. Spojku (a) vynechte, podle potřeby proveďte i jiné úpravy:

 

Vzor: Pes obíhal stavení a vytrvale štěkal. Pes obíhaje stavení vytrvale štěkal.

1) Kocour Honza se vyhříval na sluníčku a mhouřil blaženě oči.

___________________________________________________________________________

2) Vlaštovka létala nad vodou a lapala hmyz.

___________________________________________________________________________

3) Dítě tisklo panenku v náručí a radostně se smálo.

___________________________________________________________________________

4) Malý chlapec nesl domů nákup a vesele si pískal.

___________________________________________________________________________

Řešení:

1) Kocour Honza vyhřívaje se na sluníčku mhouřil blaženě oči.

2) Vlaštovka létajíc nad vodou lapala hmyz.

3) Dítě tisknouc panenku v náručí se radostně smálo.

4) Malý chlapec nesa domů nákup vesele si pískal.

 

__________________________________________________________________________

2) přechodník minulývyjadřuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa

Jak se tvoří?

1) tvoří se z kmene minulého

2) tvoří se od sloves dokonavých

3) sloveso si dáme do tvaru 3. osoby j. č., min. čas

a) je-li před – l samohláska (postavi-l, vrazi-l) má přechodník koncovky –v, -vši, -vše

postaviv, postavivši, postavivše

 

b) je-li před –l souhláska (přived –l) má přechodník koncovky -0, -ši, -še

přived, přivedši, přivedše

 

Úkol 2: Nahraďte vždy v první větě souvětí slovesný tvar přechodníkem. Spojky když, jakmile, a je nutno vynechat.

Vzor: Když se nasytil, odešel si odpočinout k řece. Nasytiv se odešel si odpočinout k řece.

1) Jakmile ho spatřila, běžela mu radostně naproti.

___________________________________________________________________________

2) Když se utábořili na břehu jezera, šli ulovit nějakou zvěř.

___________________________________________________________________________

3) Matka přivedla obě děti do světnice a s hrdostí je ukazovala hostům.

___________________________________________________________________________

4) Vrátila se z pole domů a začala připravovat večeři.

___________________________________________________________________________

5) Děti se probudily za svítání a šly do lesa na houby.

___________________________________________________________________________

Řešení:

1) Spatřivši ho běžela mu radostně naproti.

2) Utábořivše se na břehu jezera šli ulovit nějakou zvěř.

3) Matka přivedši obě děti do světnice s hrdostí je ukazovala hostům.

4) Vrátivši se z pole domů začala připravovat večeři.

5) Děti probudivše se za svítání šly do lesa na houby.

 

Z přechodníku přítomného i minulého se tvoří koncovkou (–í) přídavná jména slovesná:

nesouc – nesoucí, letíc – letící, vyběhnuv – vyběhnuvší, napadnuvši – napadnuvší

Tato přídavná jména bývají často přívlastkem těsným.

Úkol 3: Nahraďte vedlejší věty přívlastkové rozvitým přídavným jménem slovesným utvořeným z přechodníku:

1) Paní, která sedí před námi, je naše sousedka.

___________________________________________________________________________

2) Mezi dětmi, které si hrály na písku, byl i Péťa.

___________________________________________________________________________

3) Les byl plný lidí, kteří hledali houby.

___________________________________________________________________________

4) Pes, který přiběhl odněkud ze dvora, nás zvědavě očichával.

___________________________________________________________________________

5) Kolem lodi létali rackové, kteří loudili na turistech potravu.

___________________________________________________________________________

 

Řešení:

1) Paní sedící před námi je naše sousedka.

2) Mezi dětmi hrajících si na písku byl i Péťa.

3) Les byl plný lidí hledajících houby.

4) Pes přiběhnuvší odněkud ze dvora nás zvědavě očichával.

5) Kolem lodi létali rackové loudivší na turistech potravu.

 

 

 

 

Téma: Slovesa (uč. str. 59 – 67)                                           Datum:

Slovesa – jsou ohebný slovní druh, který časujeme.

Mluvnické kategorie sloves:

1) Osoba – 1.,2.,3.

2) Číslo – jednotné, množné

3) Způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací přítomný, podmiňovací minulý)

4) Čas – minulý, přítomný, budoucí (ČAS URČUJEME POUZE U OZNAMOVACÍHO ZPŮSOBU)

5) Rod – činný, trpný

6) Vid – dokonavý, nedokonavý

7) Třída – 5 tříd podle zakončení přítomného tvaru slovesa ve

                         3. OSOBĚ, ČÍSLA JEDNOTNÉHO, OZNAMOVACÍHO ZPŮSOBU

8) Vzor – 13 vzorů, podle jednotlivých tříd

_________________________________________________________________________

Podmiňovací způsob přítomný od slovesa PLAVAT:

já    bych plaval

my   bychom plavali

ty    bys plaval

vy    byste plavali

on   by plaval

oni   by plavali

 

Podmiňovací způsob minulý od slovesa PLAVAT:

já    byl bych plaval

my   byli bychom plavali

ty    byl bys plaval

vy     byli byste plavali

on   byl by plaval

oni    byli by plavali

 

Úkol č.1: Převeďte slovesné tvary do osoby uvedené v závorce:

Chtěl by (1.os.mn.č.) odjet co nejdřív. Kéž by tu zkoušku udělala (2.os.j.č.)! Měla by si pospíšit (2.os.mn.č.). Rád by si koupil (1.os.j.č.) nové kolo. Mohl by (1.os. mn.č.) je navštívit? Měl by se (2.os.j.č.) více snažit. Ráda by se (2.os. mn.č.) tam vrátila.

 

Řešení:

Chtěli bychom odjet co nejdříve.

Kéž bys tu zkoušku udělala!

Měli byste si pospíšit.

Rád bych si koupil nové kolo.

Mohli bychom je navštívit?

Měl by ses více snažit.

Rády byste se tam vrátily.

 

Úkol č. 2: Převeďte slovesné tvary do osoby uvedené na konci souvětí:

Kdyby si pospíšil, nepřišel by o začátek. (1.os.mn.č.). Kdyby se bývali více soustředili, nedostali by vyrovnávací gól (2.os.mn.č.). Aby vše zvládla, potřebovala by ještě několik minut (2.os.j.č.). Na celé prázdniny by měla odjet do Anglie, aby se zdokonalila v angličtině (1.os. j.č.). Kdyby se té soutěže zúčastnil, určitě by uspěl (1.os.mn.č.). Aby se na gymnázium dostala, musela by se lépe učit (2.os.j.č.). Kdyby se podíval občas do mapy, nemusel by bloudit (1.os.mn.č.). Kdyby se řídila pravidly správné životosprávy, nemusela by držet „zázračné“ diety (2.os.mn.č.).

 

Řešení:

Kdybychom si pospíšili, nepřišli bychom o začátek.

Kdybyste se bývali více soustředili, nedostali byste vyrovnávací gól.

Abys vše zvládla, potřebovala bys ještě několik minut.

Na celé prázdniny bych měla odjet do Anglie, abych se zdokonalila v angličtině.

Kdybychom se té soutěže zúčastnili, určitě bychom uspěli.

Aby ses na gymnázium dostala, musela by ses lépe učit.

Kdybychom se podívali občas do mapy, nemuseli bychom bloudit.

Kdybyste se řídily pravidly správné životosprávy, nemusely byste držet „zázračné“ diety.

 

Rod činný a trpný:  Rozliš u slovesných tvarů ve větách rod činný a trpný:

Sněhová kalamita (uč. str. 60 / cv.2)

Již čtvrtý den hustě sněží. ___________________ S přívaly sněhu se v těchto dnech potýká celá střední Evropa._____________________. Obzvláště postiženy jsou severní německé země. _____________________. Přímořská dálnice je uzavřena______________________

a nelze projet také po řadě důležitých městských obchvatů_________________________.

Pasažéři na největším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem musí čelit zpožděným či zrušeným letům_______________________________. Byly např. zrušeny spoje z Londýna do Frankfurtu ____________________________ a nekonaly se ani další lety___________________. Výpadky spojů se dotkly asi 60 000 lidí_____________________.

Tisíce lidí strávily noc v hotelích__________________________. Mnohé vlaky musely být ze svých tras odkloněny___________________________ a zpozdily se až o dvě tři hodiny________________________.

 

Nahraď trpný rod činným:

1) Všechny tragické momenty byly hercem vyjadřovány výraznou mimikou.

___________________________________________________________________________

2) Vítězný gól byl vstřelen těsně před koncem Valáškem.

___________________________________________________________________________

3) Byt by měl být vyklizen majiteli do 15 dnů od doručení rozsudku.

___________________________________________________________________________

Řešení:

1) Herec vyjadřoval výraznou mimikou všechny tragické momenty.

2) Valášek vstřelil vítězný gól těsně před koncem.

3) Majitelé by měli vyklidit byt do 15 dnů od doručení rozsudku.

 

Z daných vět vypiš slovesné tvary a urči mluvnické kategorie:

Známka byla zhotovena dvoubarevným hlubotiskem. Kdyby sis pospíšil, byli bychom přišli včas. Nedívej se tak na mě! Budete se zítra večer dívat na fotbal?

slovesný  tvar

osoba

číslo

způsob

čas

rod

vid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovesné třídy a vzory

Slovesa rozdělujeme do 5 tříd podle zakončení přítomného tvaru ve 3. osobě jednotného čísla např. malovat – on maluje (teď), běhat – on běhá (teď), nakreslit – on nakreslí

1. třída - e

tvrdé vzory

 

měkké vzory

nese

bere

maže

peče

umře

(nes –e)

(ber –e)

(maž –e)

(peč –e)

(umř –e)

nes –l

bra –l

maza –l

pek –l

umře –l

 

 

2. třída - ne

 

tiskne

mine

začne

tisk –ne

mi –ne

zač -ne

tisk –l

minu –l

zača -l

 

3. třída -je

 

kryje

kupuje

kry –je

kupu -je

kry –l

kupova -l

 

4. třída

 

prosí

trpí

sází

pros –í

trp –í

sáz -í

prosi –l

trpě –l

sáze -l

 

trp!

sázej!

5. třída

 

dělá

děl -á

děla -l

 

 

 

cv. 1 a,b / str. 63  Zařaďte slovesa do tříd a určete vzor:

SLOVESO

TŘÍDA

VZOR

SLOVESO

TŘÍDA

VZOR

mává

 

 

řeže

 

 

křičí

 

 

může

 

 

přeje

 

 

vypráví

 

 

vadne

 

 

maluje

 

 

utře

 

 

pobídne

 

 

 

SLOVESO

SLOVES. TVAR

TŘÍDA

VZOR

SLOVESO

SLOVES. TVAR

TŘÍDA

VZOR

kreslit

 

 

 

vyrůstat

 

 

 

přeběhnout

 

 

 

mýt

 

 

 

rozvíjet

 

 

 

zahrnout

 

 

 

utéct

 

 

 

ustlat

 

 

 

běžet

 

 

 

přivézt

 

 

 

 

cv. 2 / str. 63  Určete vid, třídu a vzor:

sloveso

slovesný tvar

vid

třída

vzor

vynosit

 

 

 

 

vynášet

 

 

 

 

ulehnout

 

 

 

 

uléhat

 

 

 

 

rozbít

 

 

 

 

rozbíjet

 

 

 

 

dokázat

 

 

 

 

dokazovat

 

 

 

 

utéct

 

 

 

 

utíkat

 

 

 

 

 

sloveso

slovesný tvar

vid

třída

vzor

zavřít

 

 

 

 

zavírat

 

 

 

 

dozrát

 

 

 

 

dozrávat

 

 

 

 

osmahnout

 

 

 

 

osmažit

 

 

 

 

rozhodit

 

 

 

 

rozházet

 

 

 

 

rozhazovat

 

 

 

 

 

cv. 4, 5, 6, 7, 8 /str. 63-64 – ústně

 

Úkol: Z daných souvětí vypiš slovesné tvary a urči všechny mluvnické kategorie:

Pokrm bude posypán čerstvými bylinkami. Jakmile povídku dopsal, vyprávěl nám ji. Byli

bychom vám poslali sms, abyste na nás čekali na nádraží. Nezavírejte ta okna! Slíbil Evě, že jí

zatelefonuje, až přistanou její přátelé na letišti. Proč by ses pořád rval, když můžeš jednat

jako slušný člověk?

 

slovesný tvar

osoba

číslo

způsob

čas

rod

vid

třída

vzor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. hodina

 

Téma: Skloňování cizích vlastních jmen  (uč. str. 43-47)    

 

1) Většina cizích jmen se skloňuje stejně jako česká podle

      příslušného vzoru.

     Důležitý je rod a zakončení v 1. pádě, popř. v 2. pádě.

 

U cizích jmen je důležité, jak se jméno vyslovuje např:

 

William – Williama (pán)     Nikolajevič – Nikolajeviče (muž)

Brad – Brada                          May – Maye

Hugo – Huga                          Zola – Zoly (předseda)

 

2) Jména zakončená na – i (italského původu)

 

skloňujeme pomocí koncovek – ho, - mu, -m

 

Goldoni – 2.p. Goldoniho, 3.a 6.p. Goldonimu, 7.p. Goldonim

 

3) Jména zakončená na – e, -é, -í, -y

 

 skloňujeme pomocí koncovek – ho, - mu, - m

 

Rilke – Rilkeho, Rilkemu, Rilkem

René – Reného, Renému, Reném

Gándhí – Gándhího, Gándhímu, Gándhím

Connery – Conneryho, Connerymu, Connerym

 

 

 

4) Některá tradiční jména zakončená na – e můžeme skloňovat

  

    také podle vzoru pán:

 

Goethe – Goetheho i Goetha

Dante – Danteho i Danta

 

5) Některá jména jsou zakončená na – e, které se nevyslovuje

 

    a při skloňování se odsouvá.

 

Shakespeare – Shakespeara

Alexandre -     Alexandra

 

6) Mnohá francouzská jména se zařazují ke vzoru podle psané

    podoby.

 

Dumas [dyma] – Dumase (muž) [dymase]

Jules [žil] – Julesa (pán) [žila]

Bizet [bize]– Bizeta (pán) [bizeta]

 

7) Slovanská jména (ruská, polská) jsou původem přídavná jména. Jsou obvykle zakončená na   -oj, -ij, -i

 

Tolstoj (Tlustý) – Tolstého, Tolstému  (Tlustého, Tlustému)

Dostojevskij – Dostojevského, Dostojevskému

Słowacki – Słowackého, Słowackému

 

8) Řecká a latinská jména jsou zakončená -os, -as, -us, -es.

 

Při skloňování se tyto koncovky odsouvají a jméno se dál skloňuje podle vzoru  pán.

 

Pythagoras – Pythagora, Pythagorovi, Pythagorem

Archimedes – Archimeda, Archimedovi, Archimedem

Sisifos – Sisifa, Sisifovi, Sisifem

Odysseus – Odyssea, Odysseovi, Odysseem

__________________________________________________

 

cv. 1 str. 44 Jména v závorkách dej do správného tvaru:

 

písničky Elvise Presleyho

kreslené filmy Walta Disneyho

cena byla udělena Ernestu Hemingvayovi

režisér do filmu obsadil Marcella Mastroianniho

opera Bohéma od Giacoma Pucciniho

básníkovi Heinrichu Heinemu

výbor z basin Paula Valéryho

J. Masopust byl srovnatelný s Pelém

plátna od Vincenta van Gogha

__________________________________________________

cv. 2/ str. 45

 

život tenisu zasvětili Panský s Orlowským

skladby Petra Iljiče Čajkovského a Antonia Vivaldiho

Vasiliji Kandinskému je přisuzována první abstraktní malba

podobizna spisovatele Maxima Gorkého

penalta Marka Jankulovského a vyloučení Tomáše Ulfajušiho

práce vědce Trubeckého

__________________________________________________

cv.3 / str. 45

výrok je připisován Sokratovi

Sofokles se starším Aischylem a mladším Euripidem

báje o Ikarovi

pověst o Romulovi a Removi

mýty připisují Daidalovi

vojsko krále Leonida

I ty, Brute!?

podle Aristotela

bohu vína Dionýsovi

 

 

 

 

 

Téma: Zeměpisná jména  (str. 46 -47)

__________________________________________________

cv. 1 / str. 46

 

Mužský rod           Ženský rod            Střední rod

 

Amsterodam           Manila                    Ohio

                              Kalifornie               Oslo

Tunis                      Otawa                     Korfu

Jenisej                    Uruguay                 Nagasaki

Dallas                                                    Chile

Innsbruck

__________________________________________________

 

Skloňování

 

1) Jména zakončená na –ea se skloňují jako IDEA

 

1.p. Korea

2.p. Koreje (růže)  i Korey (ženy)

3.p. Koreji (růži)

4.p. Koreu (ženu)

6.p. Koreji (růži)

7.p. Kore(růží)  i Koreou (ženou)

 

2) Jména zakončená na – ua, -oa se skloňují takto:

 

1.p. Nikaragua                       Samoa

2.p. Nikaraguy                       Samoy

3.p. Nikaragui                        Samoi

4.p. Nikaraguu                       Samou

6.p. Nikaragui                        Samoi

7.p. Nikaraguou                     Samoou

 

 

3) Některá jména se neskloňují.

 

 Bývají to jména zakončená na –e, -i, -u a víceslovná jména.

 

Chile, Halle, Mali, Mississippi, Baku, Korfu, Salt Lake City,

 

Buenos Aires

_______________________________________________________

 

cv. 2a, b / str. 47

 

v jihošpanělské Malaze

hry v Jižní Koreji

strávil dovolenou v Soči

v Cincinnati, hladina Ohia

odcestovali do Puly

konference v Tampere

karneval v chorvatské Rijece

v Libyi

válka mezi Bolívií a Paraguayí

mezi Peru a Ekvádorem

 

v Západní Samoi

palvbu na Tahiti nejstarší část Saint-Tropez

v Managui, hlavním městě Nikaraguy

v Rize

museum v Bilbau

v oblastech Nové Guineje i Guiney

území Haiti

________________________________________________________________________________________________________________

 

 6.  hodina

 

Téma: Pravopis velkých písmen (uč. str. 47 – 52)                                                            Datum:

_______________________________________________________________________________

 2 a / str. 50

Otu Braniborského a Rudolfa Habsburského

slávisté

jezuité na jihoamerické pevnině

počátek druhé světové války

kůň Železník vyhrál Velkou pardubickou

konflikt mezi protestanty a katolíky v Severním Irsku

dvě Jihočešky

__________________________________________________________________________________

2b / str. 50

z Biskajského zálivu přes jižní Francii a Alpy do střední Evropy

část směřuje k Severnímu moři, druhá část k Černému

Bílé Karpaty přecházejí v Javorníky a Moravskoslezské Beskydy

nejvíce klíšťat je v Povltaví, Posázaví, na Křivoklátsku, kolem Českých Budějovic a Českého Krumlova

středisko mezi vrcholky Černé hory, Jeleního vrchu, Liščí hory, Studniční hory a Sněžky

__________________________________________________________________________________

2 c / str. 50

obec Hora Svatého Václava leží v okrese Domažlice v Plzeňském kraji

přestěhovali jsme se z Liberce do Rychnova u Jablonce nad Nisou

vesnice Holé Vrchy leží nedaleko Mladé Boleslavi

vesnici Lhota pod Horami najdeme na Táborsku

městská část Hradce Králové se nazývá Slezské Předměstí

prožil život v pražské čtvrti Malá Strana

správní obvod Ostravy je Krásné Pole

nehoda v brněnské městské části Starý Lískovec

__________________________________________________________________________________

2 d / str. 50

Janáčkovo nábřeží a Kořenského ulice

oslavy na brněnském náměstí Svobody

náměstí Krále Jiřího

ulice Na Kavčí skále

ulice U Železné lávky

ulice Pod Vodárenskou věží

most Legií v Praze

ulice Pátého května

Masarykova třída

Lidové sady

ulice Pražského povstání

__________________________________________________________________________________

2 e / str. 50

o Vánocích budeme na chatě v Podkrkonoší

sportovci trénují i v Jihoafrické republice

stát západní Afriky je Pobřeží Slonoviny

v Brně má sídlo Nejvyšší soud České republiky

na obvodním soudu

mluvčí Policie ČR

benešovská policie vyšetřuje zločin

studuje na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

studuje na Gymnáziu Jana Keplera

__________________________________________________________________________________

2 f / str. 51

na Mistrovství světa v hokeji

21. zimní olympijské hry se konaly v Kanadě

hudební festival Pražské jaro zahajuje Smetanův cyklus Má vlast

časopisy Moderní bydlení a Svět psů

povídka B. Němcové se jmenuje V zámku a podzámčí

konec třicetileté války

švédská vojska odešla z Čech

slavíme Den matek

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Na Nový rok se celá rodina schází u babičky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. hodina

Téma: Tvarosloví – podstatná jména                                                Datum:

 

Co jsou podstatná jména?  ______________________________________________________

 

Jaké mluvnické kategorie u podstatných jmen určujeme?   __________________________________

 

Pád:     1. – 7.

Číslo:   jednotné, množné

Rody:      mužský (životný, neživotný)

                ženský

                střední

Vzory:

mužský_____________________________________________________________________

            

ženský_____________________________________________________________________________

           

střední_____________________________________________________________________________

 

Rozlišujeme podstatná jména:          

POMNOŽNÁ mají pouze tvary množného čísla, i když označují 1 věc (Velikonoce, prázdniny, Čechy, ústa)

HROMADNÁ mají jednotné číslo, i když označují více věcí stejného druhu (dříví, rostlinstvo, mládež, lid.)

LÁTKOVÁ označují látku bez ohledu na množství (voda, mouka, cement...)

______________________________________________________________________________

Úkoly:

1)  V textu vyhledej podstatná jména a urči jejich mluvnické kategorie:

 

Návrat do Sluneční zátoky

     Třetí den odpoledne spatřili hoši Sluneční zátoku. Poslední hodiny byli všichni tak unavení, že ani příliš nemluvili. Po třídenním putování byla únava pochopitelná. Cestou je trápily obavy, v jakém stavu svou Sluneční zátoku naleznou.

 

         
         
         
         
         
         
         
         

2) Z daných vět vypiš podstatná jména                 hromadná          látková                 pomnožná

 

Vyprané kalhoty si hned zamazal od barvy.______________________________________________________

Pomník zarůstá křovím.______________________________________________________________________

Na stavbu nám přivezli písek a cement._________________________________________________________

Přineste nám, prosím, dvě kávy.________________________________________________________________

Můj synovec se učí hrát na housle.______________________________________________________________

Součástí pomůcek do výtvarné výchovy jsou i nůžky._______________________________________________

Rostlinstvo horských oblastí je velmi rozmanité.___________________________________________________

Na Vánoce se vždy velmi těším._______________________________________________________________

 

3) Doplň i, í,/y:

studoval v Olomouc_                mít na ruce mozol_                                 motýlí larv_

dívat se na vrchol_                     plynové lamp_                                       tvrdé dřív_

dobré zdrav_                              s kol_                                                  s chovatel_

nebezpečné námraz_                   jel do Čáslav_                                      pozvánka na schůz_

vypadnout z kaps_                     v tykv_ch                                               plné stodol_

v pytl_ch                                     ozdobit vlajkam_                                   motorest s odpočívadl_

hvězdné soustav_                       bydlet v přízem_                                    dosažené vítězstv_

hovořit s učitel_                          hodiny tělesné výchov_                            cizí územ_

balíček s mýdl_                           živé rozprav_                                         zápolit se ps__

 

3) Věty převeďte do množného čísla:

 

Přišla sem matka s dítětem._________________________________________________________________

Na jevišti se objevil papírový sněhulák._________________________________________________________

Pytlák chytil srnu do nastraženého oka._________________________________________________________

Poslední den pobytu na horách se mi líbil._______________________________________________________

Nalezená nádoba měla poškozené ucho.________________________________________________________

 

4) Podstatná jména v závorkách převeď do náležitých tvarů: učebnice str. 42/ cv. 7a,b

 

Koním hrozí nakažení (tetanus). _____________________________ Vše se odehrává v rychlém (tempo)

 

__________________________ a (rytmus) ______________________.

 

 V (muzeum) _____________________________můžete navštívit výstavu nazvanou Návrat (dinosaurus).

 

_____________________________ Do dnešního (datum)_______________________jsme obdrželi asi sto

 

odpovědí. Rodičovské zkušenosti s víceletými (gymnázium) ____________________________ se různí. Ke

 

konci 30. let se Karel Čapek vrátil k psaní (drama) _________________________. První republika byla

 

založena na (idea)______________________ československého národa. Je to jedno ze světově proslulých

 

lyžařských (centrum) ______________________________. Vědci stále častěji hovoří o změnách (klima)

 

________________________________. Na koncertě zazní průřez všemi vydanými

 

 (album) _______________________ kapely. V (kupé) _________________________jsme zůstali sami.

 

Tatínek ukázal dětem na (glóbus)____________________________________, kudy vedly první objevitelské

 

výpravy.

 

DÚ str. 42 /7b + str. 41 /cv. 6

 

 

Náš sociální model je založen na dvou (idea)______________________________________________.

Odpoledne jsme řešili matematické a slovní (rébus)____________________________. Kniha je doplněna četnými (schéma) _______________________________. Nemusíte být matematickými (génius)___________________________, abyste mohli hlavolamy vyřešit. V malé hloubce pod sopkou se hromadí stále větší množství (magma)_________________________. Po dlouhém pobytu v (kosmos)_________________________________ astronauti nedokáží po určitou dobu stát. Dnes se bude hrát na třech (pódium) ___________________________. Česká hráčka skončila

 ve (finále) ____________________ druhá. Pobyt nás stál 120 (euro)__________________________. Země se zmítá v hospodářském a politickém (chaos)_________________________________. Již před vjezdem do (safari) _____________________________je vidět skupina lvů.

 

5) Jména v závorkách uveď v náležitých tvarech. (učebnice str. 42/cv. 8)Téma: Podstatná jména                                                                              Datum:

___________________________________________________________________________

 

str. 41 / cv. 5 a, b

 

a)                                                                                                       b)

oběma svýma rukama                                                                       na vašich vysvědčeních

celými pažemi                                                                                   všech zemí

operovanými koleny                                                                         případů

s nastavitelnými nohami                                                                   ve dvou vyhotoveních

vlastníma rukama                                                                              několik představení

nad kotníky                                                                                       trochu soli

s roztaženýma předníma nohama                                                      o dvou nocích

pevnými oky                                                                                     s takovými řečmi

s odřenýma ušima                                                                             v písemných pracích/pracech

________________________________________________________________________________

 

Podstatná jména mohou být:

 

1) KONKRÉTNÍ -  jsou názvy osob, zvířat, věcí – můžeme je vnímat smysly

2) ABSTRAKTNÍ  - jsou názvy vlastností, dějů, činností, stavů a vztahů – smysly je vnímat nelze

 

3) OBECNÁ – označují osobu, zvíře, věc obecně (otec, pes, dům, hory, rybník, řeka, kluk)

4) VLASTNÍ – označují konkrétní osobu, zvíře, věc – jsou jejich jménem (Novák, Alík, Říp)

_________________________________________________________________________________

 

Úkol: Vyber podstatná jména, která mohou být konkrétní i abstraktní. Použij je ve větách:

 

pes, psaní, židle, hra, ochota, trest, klíč, oko, brýle, cesta, orel, stavba, sůl, pití, pocit                                   

psaní –            Evičce šlo dobře psaní.          Přišlo mi psaní od babičky.

hra -                  Dařilo se nám při hře.            Šachy jsou stolní hra.

trest -                Za trest zůstaneš doma.        Odevzdal vzorně napsaný trest.

klíč -               Hledali klíč k záhadě.             Našel jsem zrezivělý klíč.

oko –               Udělala si u mě oko.              Bolelo ji pravé oko.

cesta –             Cesta vlakem se vlekla.          Šli jsme po prašné cestě.

stavba –          Začátek stavby nového domu byl přesunut.  Stáli jsme před hotovou stavbou domu.

pití -              Pití je pro člověka životně důležité.              Sladké pití nemám rád.                                 

_____________________________________________________________

4. hodina

 

 Téma: Slovní zásoba a tvoření slov                                  Datum:

___________________________________________________________

 

Slovní zásoba – jsou všechna slova daného jazyka, stále se vyvíjí

 

Způsoby obohacování slovní zásoby:

 

1) ODVOZOVÁNÍM – je to nejčastější způsob, k slovotvornému základu

                                       přidáváme

a) předponu – rozbalit

b) příponu -    lesík

c) koncovku - jízda

d) předponu +  příponu –       podpatek

e) předponu + koncovku -     nábřeží

 

2) SKLÁDÁNÍM – nová slova vznikají složením 2 nebo více slov v jedno

                                (teploměr, trojúhelník, samoobsluha, okamžik)

 

3) ZKRACOVÁNÍM – vznikají zkratky (ZŠ, ČR, USA, atp., s.r.o., atd.)

                                   -  zkratková slova (Čedok, Pradok, laser, AIDS)

 

4) VZNIKEM NOVÉHO VÝZNAMU      - starým slovům dáváme nová

                                                                        modernější pojmenování

                                                                       (branka = gól)

 

5) VZNIKEM NOVÝCH SOUSLOVÍ – (skleníkový efekt, ozónová díra)

        sousloví = ustálené spojení 2 nebo více slov

(Česká republika, základní škola, školní lavice.....)

 

6) PŘEJÍMÁNÍM Z CIZÍCH JAZYKŮ – (brífink, notebook, mail.....)

____________________________________________________________

 

 

3. hodina                                                                        Datum:

Téma: Zvuková stránka jazyka  (uč. str. 17)                               

_____________________________________________________________

 

Hlásky – jsou nejmenší jednotky lidské řeči

 

Dělíme je na:

- samohlásky (krátké a dlouhé)     a, e, i, o, u

- souhlásky (znělé a neznělé)

- dvojhlásky ( v čs. slovech ou, v cízích au, eu)

 

Souhlásky - znělé – při vyslovování se hlasivky chvějí

                  - neznělé – při vyslovování se hlasivky nechvějí

 

Jen znělé souhlásky jsou:              r, l, m, n, ň, j

Jen neznělé souhlásky jsou:          c, č

Znělá i neznělá je souhláska:         ř

 

Některé souhlásky znělé a neznělé tvoří páry:

 

znělé       b      v       d        ď        z        ž      g      h

neznělé   p      f        t         ť        s         š      k     ch

___________________________________________________________

 

Spodoba znělosti:

 

např.    nožka [noška]            sbírat [zbírat]                 vzpomínat [fspomínat]

 

             led [let]                     existence [egzistence]                    včela [fčela]

­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

 

Výslovnost

 

Hlásku vyslovujeme, písmena píšeme. Ne vždy nastane shoda mezi zvukovou a písemnou podobouslova.  Jedno písmeno nemusí odpovídat jedné hlásce:

 

např.   pěkně  [pjekňe]           květ   [kvjet]       vysvědčení   [vysvječeňí]

____________________________________________________________

 

Pravidla výslovnosti

- 2 stejné souhlásky – vyslovujeme jako jednu, pokud to nebrání výslovnosti

                                   např.  kamenný [kamený]      X   racci    [racci]

 

 

Souhláskové skupiny:

 

-ds-, -ts-  vyslovujeme jako [–c-]  lidstvo, dětství   [lictvo, ďectví]

 

-dš-, -tš-  vyslovujeme jako [–č-] nebo i plně  většina  [vječina, vjetšina]

                                                                           radši     [rači, radši]

___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. hodina                                                                                                                  Datum:                                                                                       Téma: Archaismy, historismy, neologismy      (uč. str. 15 – 16)

 

Archaismy – jsou slova nebo slovní spojení, která byla nahrazena novéjšími

 

                    př. lučba = chemie,    řku = řeknu,    na půlnoc = na sever

 

Historismy – jsou slova, která označují zaniklé skutečnosti

 

                    př. vladyka, dráb, kuše, zeman

 

Neologismy – jsou nová slova nebo slovní spojení, která pociťujeme jako novější

 

                     př. horské kolo, brífink, trénink, vozíčkář

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. hodina                                                                                                                  Datum:

Téma: Vývoj českého jazyka ( uč. str. 7 – 15)

 

Čeština

– je slovanský jazyk

-  je 2. nejstarším spisovným slovanským jazykem hned po STAROSLOVĚNŠTINĚ

- prošla dlouhým histor. vývojem, trvajícím 1000 let a stále se vyvíjí

 

Etapy ve vývoji spisovné češtiny:

 

1/ 13. stol. - 1. česká věta byla připsána na zakládací listinu litoměřické kapituly z poloviny 11. stol.

 

2/ 14. stol. – rozkvět čj, začala se používat tam, kde se užívala jen latina

                        význam. památky: Dalimilova kronika, Mastičkář – hra

 

3/ 1. pol. 15. stol. (husitství) – odborné spisy – v latině, spisy určené lidu – česky, spisovná čeština proniká

                                               i do mluveného slova díky kazatelům, pravopis spřežkový nahrazen diakritickým

                                               (tečky, čárky nad písmeny)

                        Jan Hus – Knížky o svatokupectví, Dcerka

 

4/ 2. pol. 15. stol. – poč. 17. stol. (do bitvy na Bílé hoře) – velký rozkvět spis. čj,  rozšiřování slovní zásoby,

                                                                                              přejímání slov z cizích jazyků (latiny, NJ, FJ, IJ ...)

                        význam. památky: Bible kralická, spisy Daniela Adama z Veleslavína

 

 

5/ pobělohorské období (poč. 17. stol. – konec 18. stol.) – velký úpadek češtiny, převládá němčina – hlavně

                                                                                              ve městech, čj se udržuje na venkově – lidová

                                                                                              slovesnost (písničky, pohádky, pověsti, říkadla..)

 

 

6/ národní obrození (konec 18. stol. – 19. stol.) – obrození češtiny – zejména jazyka

                        Josef Dobrovský – Zevrubná mluvnice českého jazyka

                        Josef Jungmann – Česko – německý slovník

 

 

7) konec 19. stol. – Jan Gebauer – profesor čj na Karlově univerzitě, vydával mluvnice současného čj

 

 

8/ po roce 1945 – novodobé jazykové příručky

                        Fr. Trávníček – Mluvnice spisovné češtiny

                        B. Havránek – A. Jedlička – Stručná mluvnice česká

 

 

9/ 90. léta 20. stol. – vyšel Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost