Gramatika 1. pololetí

_____________________________________________________________________________________________________________

8. 1. Téma: Rod činný a trpný sloves (učbnice str. 42)

1) Rod činný - činitelem děje je podmět (osoba, zvíře, věc)

 

Př.  Kůň táhne vůz. (kůň je podmět, a tedy je činitelem děje, sloveso táhne je v rodě činném)

      Švadlena ušila šaty.   (švdlena je podmět, je činitelem děje, sloveso ušila je v rodě činném)

 

2) Rod trpný - činitel děje se přesunul z pozice podmětu na pozici předmětu.

 

Př.  Vůz je tažen koněm.   (koněm - je činitel děje, není však podmět, ale předmět, proto sloveso je tažen je v trpném rodě)

       Šaty byly ušity švadlenou. (švadlenou - je činitel děje, není však podmět, ale předmět, proto sloveso byly ušity je v trpném rodě)

 

Koncovky příčestí trpného sloves:

 

1) -n, -na, -no, -ni, - ny, -na

 

tažen            taženi

tažena          taženy   

taženo          tažena

 

2) -t, -ta, -to, -ti, -ty, -ta

 

ušit            ušiti

ušita          ušity  

ušito          ušita 

 

3) trpný rod se dá vytvořit pomocí zvratného zájmena se a slovesa ve 3. osobě jednotného nebo množného čísla ve smyslu, že samo se nic neudělá

Př.     Odpadkový koš se vynese.

          Pokoj se uklidí.

          V divadle se hraje opera.

          V továrně se válcují plechy.

 

POZOR!  Slovesný tvar v rodě trpném určujeme jako přísudek slovesný:

 Př.       Obchody už byly brzy ráno otevřeny.   PŘS

             Obchody už byly brzy ráno otevřené.    PŘJSS

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

31.10. Procvičování - pravopis velkých písmen v zeměpisných názvech (pravidla jsou v učebnici na str. 19 -20)

                                 - tvary párových orgánů lidského, zvířecího těla a neživých věcí

                                 - větné členy

                                 - rozbor souvětí

 

Procvičovali jsme na pracovní list, kdo chyběl, požádá o něj mě.

_________________________________________________________________________________________________________

23.10.

Téma: Psaní víceslovných vlastních a zeměpisných názvů (učebnice str. 18 -21)

___________________________________________________________________________________________

17. 10.

Téma: Párové orgány lidského a zvížecího těla - skloňování (učebnice str. 16 - 17)

cv. 2a/str. 17

lidské orgány                                                    neživotné předměty (tvary podle příslušného vzoru podstatného jména))

třesoucíma se rukama                                      židle vzhůru nohami (ženami)

pletl nohama                                                    stůl s vyřezávanými nohami

nesl ho na ramenou                                          hodně mastných ok (měst)  na polévce

malýma teplýma ručkama                                 drátěné pletivo s drobnými oky (městy)

pozoroval smutnýma očima                               hodinky s červenými ručičkami (ženami)

písnička zněla v uších                                       nádoba s velkými uchy (městy)

                                                                       na uchách nádoby byla rez          

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.

Téma: Skloňování zeměpisných jmen (učebnice str. 14 -16)

________________________________________________________________________________________________________________________________

3.10.

Téma: Skloňování vlastních jmen (učebnice str. 11 - 14)

3. a 6. pád vlastních jmen

1) jména podle vzorů pán, muž 

 

Pavel - Pavlovi

kamarád Petr - kamarádu Petrovi

básník Karel Jaromír Erben - básníku Karlu Jaromíru Erbenovi

Lukáš Nový - Lukáši Novému

Jan Amos Komenský - Janu (pánu) Amosi (muži) Komenskému (mladému)

- jména podle vzorů pán a muž zkracujeme, delší tvar s příponou -ovi necháváme až u posledního jména

 

 

2) jména podle vzoru předseda

Eda Novák - Edovi (předsedovi) Novákovi

spisovatel Ota Pavel - spisovateli (muži) Otovi (předsedovi) Pavlovi

Jára Cimrman - Járovi (předsedovi) Cimrmanovi

herec Saša Rašilov - herci (muži) Sašovi Rašilovi

- jména podle vzoru předseda nezkracujeme !!!

_______________________________________________________________________________________________________________________

27.9. 

Téma: Koncovky i,í/y ve tvarech podstatných jmen (učebnice str. 9-10) 

cv. 6a) /str. 10 odůvodňování pravopisu podstat. jména podle vzoru

 

př. Pravěký člověk si pořizoval kopí (stavení), oštěpy (hrady), luky a šípy (hrady).

 

cv. 7a,b/str. 10 - ústně, soutěž

________________________________________________________________________________________________________________________

19.9.  

Téma:   učebnice str. 7 - Podstatná jména

 

- mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor)

  cv. 2/ str. 8, určovali jsme mluvnické kategorie vyznačených podstatných jmen

 

- abstraktní a konkrétní

- hromadná, látková, pomnožná

 

- cv. 3 / str. 8 - ústně

- cv. 4/ str. 8 - správná odpověď je c)

 

- opakuj si: koncovky podstatných jmen - i,í/y určujeme podle příslušného vzoru